Stallplatser uttagsbeskattades

Uttagsvärdet för privat användning av fyra stallplatser bestämdes av kammarrätten till 500 kr per månad och häst, vilket var en sänkning med 200 kr jämfört med Skatteverkets bedömning.

Uttagsbeskattning

Om en företagare har tagit ut en förmån ur näringsverksamheten för privat bruk ska förmånens marknadsvärde redovisas som intäkt i näringsverksamheten. Med marknadsvärde menas det pris som företagaren skulle ha fått betala på orten för motsvarande vara eller tjänst. Om det inte finns något pris på orten ska ett uppskattat marknadsvärde användas.

I en nyligen avgjord kammarrättsdom gällde frågan vilket uppskattat marknadsvärde som skulle användas vid uttagsbeskattning av stallplatser.

Hästar på gården

Linn drev egen veterinärverksamhet på sin näringsfastighet. I en av ekonomibyggnaderna som låg på fastigheten användes en viss del till stallplatser åt Linns fyra privata hästar. Förutom stallplatserna hade hästarna även tillgång till grönbete på gården.

Efter en utredning om vilket värde Linn skulle ta upp till beskattning beslutade Skatteverket att uttagsvärdet skulle vara 700 kr per häst och månad.

Beslutet överklagades

Linn överklagade Skatteverkets beslut och ansåg att man vid värderingen måste ta hänsyn till att stallet var orenoverat, hade låg takhöjd och att det saknades sadelkammare, foderrum samt varmvatten. Linn ansåg att ett rimligt uttagsvärde för stallplatserna på fastigheten skulle vara 200 kr per häst och månad. Som stöd för sin uppskattning skickade hon in annonser avseende stallplatser och sommarbete där priserna låg mellan 200 till 500 kr.

Skatteverket menade att de annonser som Linn hade refererat till inte var relevanta för en stallplats hela året. Genom att följa en forumtråd på internet där det fanns en konversation om hur mycket man måste betala för en stallplats kom Skatteverket fram till att priserna låg mellan 1 200 till 3 000 kr per månad och häst, beroende på vad som ingick i uthyrningen. Eftersom Linn inte hade dragit av några löpande kostnader i verksamheten som foder, strö, hovslagare mm var det endast värdet på stallplatserna i boxarna som skulle uttagsbeskattas. Enligt Skatteverket var därför 700 kr per häst och månad en rimlig bedömning.

Förvaltningsrätten sänkte värdet

I sin bedömning hänvisade förvaltningsrätten till förarbetsuttalanden där det framgår att om det inte finns något bestämt marknadspris får man nöja sig med uppskattning av ett intervall inom vilket marknadspriset rimligen bör ligga. Om det råder osäkerhet om vilket pris som ska anses marknadsmässigt ska bedömningen göras till förmån för näringsidkaren.

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket inte hade kunnat göra sin uppskattning av marknadsvärdet sannolik. Den forumtråd som Skatteverket hade som underlag för sin uppskattning var fem år gammal och hade bara ett fåtal inlägg av personer som i huvudsak delade med sig av andrahandsuppgifter.

De annonser som Linn hade lämnat in som stöd för sin bedömning ansåg förvaltningsrätten kunde ge en viss ledning vid bedömningen av marknadsvärdet av stallplatser i det aktuella området, även om det inte var under helt jämförbara förhållanden.

Två av annonserna avsåg bara sommarbete och endast en av annonserna avsåg en stallplats. Den stallplats som Linn skulle uttagsbeskattas för borde därför, trots att de var enkla, prismässigt ligga i det övre spannet av de priser som fanns i annonserna. Förvaltningsrättens bedömning blev därför att marknadsvärdet för stallplatserna skäligen skulle uppskattas till 500 kr per månad och häst.

Kammarrätten höll med

Skatteverket överklagade domen men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Göteborg 3888-17