Årsredovisning – nya regler för bostadsrättsföreningar

Som vi tidigare har aviserat ska bostadsrättsföreningar från 1 januari 2023 tillämpa nya regler i årsredovisningen. Bokföringsnämnden (BFN) har nu i en vägledning (BFNAR 2023:1) gjort kompletteringar till de allmänna råden – BFNAR 2016:10 och BFNAR 2012:1, där de anger hur en bostadsrättsförening ska tillämpa de nya reglerna vid upprättandet av en årsredovisning. Kompletteringarna gäller framför allt upplysningar som ska ingå i förvaltningsberättelsen, ytterligare krav på notupplysningar samt kompletterande regler för upprättandet av kassaflödesanalys.

Enligt de nya reglerna ska viktiga uppgifter framgå tydligare i bostadsrättsföreningens årsredovisning, även en kassaflödesanalys och upplysning om negativt resultat ska finnas med. I förvaltningsberättelsen ska det lämnas upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta bedömningen om föreningens ekonomi, såsom

  • årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt,
  • skuldsättning per kvadratmeter
  • sparande per kvadratmeter
  • räntekänslighet, och
  • energikostnad per kvadratmeter.

I den nya vägledningen uppger man bland annat att en bostadsrättsförening utöver ovanstående upplysningar även ska upplysa om

  • skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt, och
  • årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter.

Det allmänna rådet gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.