Ändrad tidsplan för översynen av K2 och K3

I februari 2023 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att remittera ett förslag på ändringar i BFN:s allmänna råd om K2 och K3. Remisstiden gick ut i början av oktober 2023. Från början var det tänkt att ändringarna skulle tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024.

Nu har BFN meddelat att tidsplanen för projektet har ändrats och beslut ska istället tas i december 2024. BFN har även beslutat att tillämpningen av de kommande ändringarna i K2 och K3 skjuts fram och blir tvingande först för räkenskpsår som påbörjas efter 31 december 2025, alltså först 2026. Detta gäller även ett eventuellt beslut om att bostadsrättsföreningar i framtiden inte ska få tillämpa K2 utan måste gå över till K3-regelverket.

Reglerna i vägledningen Årsbokslut kommer också att påverkas då de till stor del överensstämmer med reglerna i K2. Översynen av reglerna i Årsbokslut sker parallellt med arbetet med K2. Ett beslut om remiss kommer enligt BFN att tas i samband med, eller så snart som möjligt efter, ett beslut om ändringar i K2.