Ersättning för höga sjuklönekostnader slopas

I årets budgetproposition aviserade regeringen om att ersättningen för höga sjuklönekostnader skulle slopas. Senare under hösten kom Socialdepartementet med en promemoria där man föreslog att ersättning för höga sjuklönekostnader ska upphöra att gälla sista juni 2024.

Regeringen har nu gått vidare med detta förslag – trots rejäl kritik från bland annat Svenskt Näringsliv – och i dagarna presenterades lagrådsremissen som överensstämmer med de förslag som presenterades i promemorian.

Svenskt Näringsliv har bland annat anfört att: – ”Om regeringen vill att små och medelstora företag ska våga växa och anställa är det obegripligt varför regeringen nu vill slopa högkostnadsskyddet, ett skydd som främst kompenserar de minsta företagens sjuklönekostnader.”

Ersättning för höga sjuklönekostnader innebär att en arbetsgivare kan få ersättning för en viss del av sina kostnader för anställdas sjuklön upp till ett tak om 250 000 kr per kalenderår.

Då man endast kommer att kunna få ersättning för perioden januari till och med juni under 2024, så föreslås att taket för denna period blir 125 000 kr och intervallen för när och hur mycket ersättning som ska lämnas, justeras också enligt förslaget.