Skattetillägg vid missad återläggning i inkomstdeklarationen

Ett aktiebolag påförs skattetillägg för att de inte återlagt en kapitalförlust på näringsbetingade andelar till beskattning i inkomstdeklarationen.

Näringsbetingade andelar

När ett aktiebolag äger aktier i ett annat onoterat aktiebolag, räknas dessa som näringsbetingade andelar. Särskilda skatteregler gäller för hantering av så kallat näringsbetingat innehav. Reglerna innebär att vinster på näringsbetingade andelar (exempelvis andelar i dotterföretag och intresseföretag) är skattefria medan förluster inte är avdragsgilla. Vinster och förluster ska därmed återläggas i inkomstdeklarationen, i bilagan INK2S.

Läs mer om Näringsbetingade andelar i vår Faktabank.

Skattetillägg – oriktig uppgift

Den som lämnar en oriktig uppgift i deklarationen kan bli tvungen att betala skattetillägg på 40% av den inkomstskatt som undanhållits. När en rättelse av en oriktig uppgift innebär att ett underskott minskar ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av minskningen av underskottet (49 kap 11 och 14 § SFL).

Läs mer om Skattetillägg i vår Faktabank.

Bakgrund

Ett bolag säljer andelar i ett intresseföretag där försäljningen medför en förlust på ca 7 000 000 kr. Förlusten redovisar bolaget i bokföringen som resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. De missar dock att återlägga den ej avdragsgilla förlusten när de upprättar inkomstdeklarationen och felet leder också till ett för högt redovisat underskott i inkomstdeklarationen.

I en förfrågan från Skatteverket uppmanas bolaget att lämna uppgifter om vad resultatet från andelar i intresseföretag på ca 7 000 000 kr gäller, samt en beskrivning på vilka grunder de hanterat förlusten som avdragsgill.

Bolaget hävdar att de missade att återföra förlusten på grund av att återföringen skulle göras manuellt i den programvara som användes vid deklarationstillfället. De uppger också att om de medvetet har fuskat med återläggningen, vore det högst osannolikt att Skatteverket inte skulle ha upptäckt felet, eftersom omsättningen skilde sig betydligt från tidigare år.

Skatteverket påförde skattetillägg

Utifrån de uppgifterna som bolaget uppger anser Skatteverket att bolaget ska påföras skattetillägg för den oriktiga uppgiften de lämnat i inkomstdeklarationen. Även om den oriktiga uppgiften inte hade medfört någon skattevinst för bolaget anses det vara en oriktig uppgift. Skattetillägget beräknas på det deklarerade underskottet (se ovan) och Skatteverket beslutar att påföra bolaget ett skattetillägg på drygt 690 000 kr. Beslutet medför även en minskning av det underskott som deklarerats.

Förvaltningsrätten och kammarrätten

Förvaltningsrätten delade Skatteverkets bedömning när bolaget yrkade att skattetillägget skulle undanröjas i sin helhet eller åtminstone sättas ner till hälften. Förvaltningsrätten ansåg att felet i inkomstdeklarationen grundar sig på ett misstag, men misstaget är inte ursäktligt till sin karaktär utan berodde på slarv. Den som deklarerar har ett omfattande ansvar att vara noggrann vid upprättandet av deklarationen. Det saknas därför stöd för befrielse enbart på grund av att den oriktiga uppgiften har lämnats av misstag. Förvaltningsrätten ansåg därför att bolagets överklagande skulle avslås.

Domen överklagades till kammarrätten som höll med om förvaltningsrättens bedömning och avslog därför överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm 4739-23