Digitala bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har beslutat att från och med 2024 ska det bli möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt.

Bolags- och föreningsstämmo

Bolagsstämmor och föreningsstämmor har en central betydelse för aktieägarnas respektive medlemmarnas inflytande och kontroll över bolaget eller föreningen. Reglerna om hur stämman ska genomföras är i huvudsak detsamma för alla aktiebolag och ekonomiska föreningar. Utgångspunkten enligt dagens regler är att stämman är ett fysiskt möte där aktieägarna och medlemmarna kan närvara och rösta personligt eller genom ombud på en och samma plats.

I bolagsordningen respektive stadgarna kan aktieägare eller medlemmar ha rätt att delta i stämman digitalt. Stämman måste ändå ledas från den utpekade stämmoplatsen, där stämmoordföranden närvarar och de aktieägare eller medlemmar som vill kan infinna sig.

En stämma som hålls på en fysisk plats men där vissa deltar på distans brukar kallas hybridstämma.

Enligt dagens regler är det alltså möjligt att hålla hybridstämmor men däremot inte helt digitala stämmor, om inte samtliga aktieägare eller medlemmar samtycker till det.

Tillfälliga regler

Under pandemin infördes tillfälliga regler som gjorde det möjligt att hålla helt digitala stämmor. De tillfälliga reglerna har utvärderats och det har visat sig att intresset för digitala stämmor har varit stort. Det har även varit ett stort antal bolag och föreningar som har utnyttjat möjligheten som de tillfälliga reglerna gav. De tillfälliga reglerna slutade att gälla vid utgången av 2022.

Helt digitala bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen anser nu att tiden är mogen och har därför beslutat att det ska finnas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla helt digitala bolags- och föreningsstämmor.

För att kunna utnyttja denna möjlighet ska det stå med i bolagsordningen respektive stadgarna. Bolagsverket eller en likvidator ska dock alltid få sammankalla till en stämma som hålls på en viss ort.

Om extraordinära omständigheter (händelser av force majeurekaraktär) kräver det ska dock en digital stämma kunna hållas utan att det står i bolagsordningen eller i stadgarna.

Kallelsen till en digital stämma ska innehålla uppgifter om hur man ska gå till väga för att delta och rösta på stämman.

Det måste även finnas lämpliga rutiner för att identifiera deltagarna och för rösträkning. Om så inte är fallet finns det en risk för att beslut som fattas kan komma att upphävas genom klander.

Ikraftträdande

De nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2024.

Regeringens proposition 2022/23:139, Civilutskottets betänkande 2023/24: CU5