Personaloption blir skattepliktig

Ett nystartat företag vill ge ut så kallade kvalifcerade personaloptioner skattefritt men Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att företaget uppfyllde åldersvillkoret då verksamheten förvärvades från ett företag som började bedriva verksamhet av ett annat slag för mer än tio år sedan.

Personaloptioner

Personaloptioner är en typ av förmån som ger den anställde rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt förmånliga villkor. Det främsta syftet med personaloptioner är att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i ett företag.

En personaloption ska beskattas men i undantagsfall, vid så kallade kvalificerade personaloptioner, blir det inte någon förmånsbeskattning när personaloptionen byts mot aktier om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Ett av villkoren för skattefrihet är att det företag som personaloptionerna avser inte har bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades (det så kallade åldersvillkoret). Med bedrivit verksamhet avses då den egentliga verksamheten har börjat bedrivas.

Om företaget förvärvat minst 25 procent av verksamheten från någon annan, ska personaloptionen förvärvas inom tio år från utgången av det år då den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades. Denna bestämmelse har införts för att motverka att verksamheter ombildas för att kringgå åldersvillkoret.

Bakgrund

Anna är anställd i X AB. Företaget bildades 2011 men verksamheten bedrevs bara en kortare tid och bolaget var därefter vilande till och med slutet 2019 då man återigen startade upp en verksamhet.

För att kunna ge ut kvalificerade personaloptioner skattefritt avser företaget att göra vissa omstruktureringar.

X AB ska bland annat förvärva ett lagerbolag, Y AB, med samma ägarförhållanden som i X AB. X AB kommer därefter att överlåta sin verksamhet till Y AB till ett pris som motsvarar det bokförda värdet. Som ett sista steg kommer X AB att förvärvas antingen till tidigare ägare eller av en extern part.

Efter detta blir Anna i stället anställd i Y AB och kommer då att erbjudas att förvärva kvalificerade personaloptioner som ger henne rätt att förvärva aktier i Y AB.

Skatterättsnämnden

Anna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få klarhet i om hon kommer att förmånsbeskattas när personaloptionerna utnyttjas. Hon ville veta om åldersvillkoret blir uppfyllt när man genomfört de planerade omstruktureringarna.

SRN:s uppfattning var dock att åldersvillkoret inte skulle vara uppfyllt om omstruktureringen genomförs och Anna skulle förmånsbeskattas då personaloptionerna utnyttjas.

Förhandsbeskedet överklagades och har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Personaloptionerna ska förmånsbeskattas enligt HFD

Enligt förutsättningarna kommer Y AB, som ska ge ut personaloptionerna, ha bedrivit verksamhet i mindre än tio år. Detta innebär enligt HFD att åldersvillkoret på den punkten är uppfyllt för att personaloptionerna ska anses vara kvalificerade, men eftersom Y AB ska förvärva sin verksamhet från X AB är frågan när den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades.

HFD konstaterar att det räcker att ett företag har bedrivit någon form av verksamhet i mer än tio år för att åldersvillkoret inte ska anses uppfyllt. Att ett företags verksamhet under årens lopp ändrar karaktär medför alltså inte att tioårsperioden flyttas fram.

Inte heller avbrott i verksamheten eller att företaget påbörjar en verksamhet av annat slag bör enligt HFD leda till att starttidpunkten senareläggs. Tidpunkten ska heller inte kunna flyttas fram genom att en verksamhet överförs från ett företag till ett annat.

Enligt HFD är slutsatsen att förutsättningen för att åldersvillkoret ska anses vara uppfyllt, för det företag som förvärvar verksamhet från något annat företag, att villkoret skulle ha ansetts uppfyllt för det överlåtande företaget om verksamheten hade varit kvar där.

Det betyder att den verksamhet som Y AB förvärvar från X AB ska anses vara påbörjad 2011 då X AB först började att bedriva verksamhet. Detta trots att det var ett annat slag av verksamhet än den som Y AB förvärvar. Personaloptionerna kommer därmed inte anses förvärvade inom tio år från det år då verksamheten ursprungligen påbörjades.

Det betyder att personaloptionerna inte kommer att anses vara kvalificerade utan Anna kommer att bli förmånsbeskattad om personaloptionerna utnyttjas. SRN:s förhandsbesked fastställdes därmed.

Högsta förvaltningsdomstolen 3564-23