Julgåvor och julfest – detta gäller!

Nu när julen närmar sig är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

Julgåvor och julbord för kunder

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar (t ex almanackor, termosar, väskor, golfbollar) som är försedda med det givande företagets logotype. Enligt Skatteverket är beloppsgränsen för reklamgåvor också 300 kr exklusive moms.

Julbord för kunder mfl

Om du bjuder kunder, samarbetspartners etc på julbord är villkoren för representation normalt inte uppfyllda. Ofta bjuder man en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man knappast haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet. För att räknas som representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande, se Representation i Faktabanken.

Om villkoren för representation skulle vara uppfyllda är representationsmåltider inte avdragsgilla. Moms får däremot lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person för måltider eller liknande förtäring.

Om företaget anordnar ett event som kundutbildning, seminarium, produktgenomgång eller liknande i samband med julbordet är det också möjligt att lyfta moms på måltiden.

Julgåvor och julbord för personalen

Julgåvor till personalen

Julgåvor till personalen är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Julgåvan får enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 500 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) för gåvan överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det arbetsgivaravgifter på den skattepliktiga julgåvan.

Om gåvan ska vara skattefri för den anställde får den inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar.

Lämnas en gåva till välgörande ändamål i de anställdas namn (vilket i så fall förutsätter att de anställda godkänt eller begärt detta) är den skattepliktig för de anställda. Detta jämställs nämligen med att de anställda får pengar som de skänker bort. Om företaget själv väljer att skänka pengar till ideella föreningar är den skattefri för den anställde, men normalt inte avdragsgill för företaget.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Bokföring av gåvor till anställda

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
7690 800 1930 1000
2640 200

Företaget köper [1930] julklappar till sina fyra anställda för 1000 kr inkl moms. Eftersom beloppet inte överstiger 500 kr inkl moms per anställd är gåvan skattefri för de anställda. Kostnaden bokförs som en övrig personalkostnad [7690] och företaget lyfter momsen [2640].

Personalfest/julfest

Inför julen har många företag som tradition att bjuda sina anställda på julbord eller anordna någon annan form av festlighet. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Representationsmåltider är som sagt inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Kringkostnader vid personalfester är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Personalfest på annan ort

Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år

Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan alltså innebära att företaget inte får dra av något alls.

Familjemedlemmar och pensionärer

Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna. Med familj menas enligt Skatteverket maka, make, sambo eller motsvarande, samt barn till någon av dessa om de ingår i förälderns hushållsgemenskap.

Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag

Aktieägare räknas som anställda och därmed gäller samma regler för skattefri julklapp som för vanliga anställda. En enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare anses inte vara anställd. En enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag kan därför inte ”ge” sig själva en skattefri julgåva.

I en enskild firma och handelsbolag utan anställda kan inte heller avdrag för personalfester och annan intern representation göras. Om det däremot finns anställda i den enskilda firman eller i handelsbolaget kan avdrag för dessa göras enligt reglerna för intern representation vid personalfest.

Lathund - avdragsrätt i juletid

Kunder Avdrag Kommentar
Julgåvor 0 kr Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla.
Representationsgåva 300 kr + moms Får enligt SKV inte ges i samband med högtid. Ska syfta till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse.
Reklamgåva 300 kr + moms Direkt anknytning till givarens sortiment/tillverkning krävs. Kan ges i samband med högtid.
Julbord 0 kr + moms kan lyftas på utgifter upp till 300 kr per person Krävs samband med affärsförhandling och liknande för momslyft.
Personal (anställda) Avdrag Kommentar
Julgåvor 500 kr inkl. moms Ska ges till samtliga eller en större grupp av anställda. Får ej vara utbytbar mot pengar.
Julfest Måltider: 0 kr + moms kan lyftas på utgifter upp till 300 kr per person. Kringkostnader: 180 kr + moms Högst 2 personalfester per år.