Digitala årsredovisningar kan bli obligatoriskt

Digitaliseringens utveckling fortsätter i rask takt. Om tre år kan det vara obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt. Det föreslogs i en utredning som nu är ute på remiss.

”Bolaget som brottsverktyg”, namngavs direktivet som i slutet av 2021 gav en utredare i uppdrag att föreslå åtgärder som syftade till att motverka att företag används för att begå brott och andra oegentligheter (dir. 2021:115). Oseriösa företagare, minskade skatteintäkter för staten och ökad brottslighet inom näringslivet var grund för utredningen.

Utredningen har nu presenterat en del av sitt uppdrag i en promemoria.

En av utredningens förslag gäller en ändring i Årsredovisningslagen som skulle innebära att årsredovisningar ska lämnas till Bolagsverket i digital form. Idag finns möjligheten att lämna årsredovisningen digitalt men detta är något som nyttjas av mindre än hälften av alla företag.

Över 250 000 ditigala årsredovisningar lämnades in till Bolagsverket under 2022 vilket motsvarar nästan 40 procent av samtliga årsredovisningar som ska lämnas in. Det innebär en ökning med nästan 10 procent jämfört med 2021.

Obligatoriet ska enligt förslaget omfatta K2- och K3-företag med undantag för vissa dotterföretag – vilket innebär ungefär 95 procent av alla aktiebolag. Förslaget ska leda till tryggare inlämningar, högre kvalitet på årsredovisningar och effektivare brottsbekämpning.

Förslaget är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas på räkenskapsår som inleds efter 31 december 2025. Det innebär att första gången den elektroniska inlämningen blir obligatorisk är under 2027.

Nu inväntar vi remissvaren som ska inkomma till Justitiedepartementet senast 15 maj.

Justitiedepartementet, promemoria Digital ingivning av årsredovisningar