Ändrat utdelningsbeslut på stämma

Hur gör man om bolagsstämman inte beslutar om den utdelning styrelsen har föreslagit (och som framgår av årsredovisningen)? Måste årsredovisningen ändras då?

Svar:

Nej, årsredovisningen får inte ändras. Om bolagsstämmans beslut avviker från styrelsens förslag ska ändringen noteras i fastställelseintyget.

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i X AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2020-04-25. Årsstämman beslutade att den uppkomna vinsten balanseras i ny räkning.

Jag intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen.

Ort och datum

Underskrift