Corona – ytterligare krispaket

Regeringen har nu föreslagit ytterligare ett krispaket. Denna gång är det fokus på småföretagen. Regeringen konstaterar att Coronaviruset medfört störningar i leverantörskedjor, stora effekter på både efterfrågan och utbud, uppskjutna investeringar mm.

Tidigare krispaket

Sedan tidigare har regeringen lagt fram förslag om bland annat slopat karensavdraget, ersättning för sjuklönekostnader, anstånd och korttidspermittering.

Nu har regeringen föreslagit ytterligare ett krispaket som huvudsakligen fokuserar på små och medelstora företag.

Nedsättning av socialavgifter

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifterna ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.

Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter fortfarande betalas. Totalt innebär förslaget en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag.

Reglerna föreslås träda ikraft 6 april.

Om beslut om denna nedsättning fattas ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som arbetsgivaren begär nedsättning för. För att undvika onödiga omprövningar av arbetsgivardeklarationen bör man alltså avvakta inlämningen av arbetsgivardeklarationer för mars tills dess beslutet om ändringen är fattat. Arbetsgivardeklarationen ska lämnas senast 14 april.

Motsvarande lättnad ska gälla egenavgifterna. Enligt regeringen blir de sammanlagda egenavgifterna för 2020 därmed 10,21% (ålderspensionsavgiften) plus 2/3 av övriga avgifter. För den som har 7 karensdagar (se Egenavgifter i Faktabanken) skulle det innebära 22,72% i egenavgifter för 2020.

Anstånd med helårsmoms

Förslaget om anstånd utökas och innebär enligt det nya förslaget att det även blir möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Betalningen ska därmed kunna skjutas upp i ett år.

Statlig företagsakut

Regeringen föreslår en statlig företagsakut för att göra det lättare för företag att låna pengar. Förslaget innebär att staten ska ta 70% av risken vid långivning, genom en statlig lånegaranti. Banken ska därmed ta resterande 30% av risken. Sammanlagt 100 miljarder kr ska enligt förslaget kunna lånas ut till små och medelstora företag genom denna åtgärd.

Varje företag förslås få låna maximalt 75 miljoner kr under högst tre år. Långivande bank ska betala garantiavgift enligt andra liknande stödsystem.

Låntagaren ska kunna skjuta på betalningen av ränta de första 12 månaderna av låneperiodon.

Avsättning till periodiseringsfond

För att kunna skjuta på beskattning av vinst föreslår regeringen att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 ska kunnas sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster. Förslaget gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Förslaget innebär att många företag kan få tillbaka preliminärskatt som betalats under 2019. Återbetalningen görs genom en preliminärdeklaration för beskattningsåret 2019.

Den som vill utnyttja möjligheten bör alltså avvakta med inlämningen av sin inkomstdeklaration tills dess riksdagen tagit beslut om förslaget, och Skatteverket har anpassat sina system till detta.

Vilande företag – a-kassa

Regeringen föreslår att företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös under 2020 ska undantas från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under fem år.

Stöd för hyressänkningar

Regeringen föreslår att staten ska kunna stå för 50% av hyresnedsättningar under perioden april–juni. Stödet får beräknas på högst 50% av den fasta hyran. Det är hyresvärden som ska kunna söka stödet i efterhand.

Förslaget kommer enligt regeringen att ha stor betydelse för t ex hotell, restauranger, sällanköpshandel mfl.

Stödet måste godkännas av EU-kommissionen, men en dialog förs redan.

Regeringens pressmeddelande 2020-03-25