Minnesgåva vid 40 år

Kan företaget ge en anställd som fyller 40 år en skattefri minnesgåva värd 15 000 kr? Den anställde har jobbat i företaget i 20 år.

Svar:

Minnesgåvor är gåvor (i annat än pengar) värda högst 15 000 kr som kan lämnas till varaktigt anställda:

  • när den anställde uppnår en viss ålder, eller efter en längre tids anställning
  • när anställningen upphör.

Med en viss ålder menas enligt Skatteverket jämna födelsedagar från och med 50-årsdagen. Ges en gåva till någon som fyller 40 år är den alltså skattepliktig enligt Skatteverket. Har den anställde jobbat i företaget i 20 år eller mer kan man istället ge en skattefri minnesgåva på grund av en längre tids anställning.

Observera att skattefriheten bara gäller en enda gåva under anställningstiden (dvs antingen en gåva vid en jämn födelsedag eller vid längre tids anställning), samt ytterligare en vid anställningens upphörande.

Med varaktigt anställda menas enligt Skatteverket anställda som varit anställda minst sex år.

Se även Gåvor till anställda i Faktabanken.