Friskvårdsbidrag på 6 500 kr är skattepliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och konstaterar att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr är skattepliktigt.

Skattefri motion

För att motion och friskvård ska vara en skattefri förmån ska motionen vara av enklare slag, vara av mindre värde och rikta sig till hela personalen. Det är vanligt att arbetsgivaren subventionerar motion och friskvård genom ett friskvårdsbidrag, dvs att arbetsgivaren betalar en ersättning till anställda som t ex skaffat sig gymkort. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr kan enligt Skatteverket räknas som en skattefri personalvårdsförmån.

Varken lagtext eller praxis anger någon sådan exakt beloppsgräns för vad som kan anses vara av mindre värde och Skatteverkets uppfattning ifrågasattes av Kalle som vände sig till Skatterättsnämnden (SRN).

Skatterättsnämnden

Kalle kunde få upp till 6 500 kr i friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Kalle planerade att använda friskvårdsbidraget till att betala ett års medlemskap hos ett klättercenter vilket kostar 5 400 kr. Resterande 1 100 kr ville han använda till ett gymkort.

SRN ansåg att friskvårdsbidraget, använt på av Kalle beskrivet sätt, uppfyller kravet på att vara av mindre värde och godkände 6 500 kr som gräns för skattefritt friskvårdsbidrag.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolen

HFD påpekade att vad som avses med mindre värde är inte uttalat i lagstiftningen och att lagstiftaren har överlämnat till rättstillämpningen att följa och ta hänsyn till de förändringar som sker med tiden i synen på vad som avses med mindre värde.

HFD konstaterade att huvudregeln är att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga. Undantag från denna regel ska tillämpas restriktivt.

HFD ansåg att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är av mindre värde och ändrade därmed SRN:s förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen 6561-18