Fastighet gav inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att en fastighet var en fritidsbostad och gav därför inte väsentlig anknytning till Sverige.

Bakgrund

Två makar avser att flytta utomlands under 2019. De har en hyresrätt där de bor permanent för tillfället. Hyresrätten kommer de inte ha kvar när de flyttar utomlands.

Makarna äger två fritidsbostäder i Sverige. En av makarna har varit bosatt på den ena fritidsbostaden i åtta år. Men vid utflyttningen kommer det ha gått mer än fyra år sedan fritidsbostaden användes som permanentbostad.

Makarna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om de ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Obegränsat skattskyldig

Obegränsat skattskyldig för alla inkomster som förvärvats både i Sverige och i utlandet är bland annat den som har väsentlig anknytning till Sverige. Vid bedömningen av om det finns väsentlig anknytning görs en samlad bedömning av flera faktorer. Om personen har en bostad som före utflyttningen varit dennes permanentbostad har enligt praxis ansetts vara en tungt vägande anknytningsfaktor till Sverige. En fritidsbostad anses dock normalt inte medföra att väsentlig anknytning finns, även om den skulle vara inrättad för åretruntbruk. Har däremot fritidsbostaden använts som permanentbostad så bör den jämställas med en permanentbostad.

Skatterättsnämnden

Eftersom det vid utflyttningen kommer att ha gått mer än fyra år sedan maken använde fritidsbostaden som permanentbostad finns det enligt SRN ingen anledning att behandla fastigheten som något annat än en fritidsbostad.

SRN konstaterade att de två fritidsbostäderna inte medför att makarna anses ha väsentlig anknytning till Sverige. SRN ansåg därmed att makarna inte var obegränsat skattskyldiga här på grund av väsentlig anknytning.

Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Skatterättsnämnden 93-18/D