Inget avdrag för parkering vid hemresa

Parkeringskostnader i samband med hemresa anses ingå i schablonavdraget för resor med bil och är inte en sådan övrig kostnad som kan bli avdragsgill.

Avdrag för parkeringskostnader

Malin arbetade i Stockholm under veckorna, men bodde med familjen på en mindre ort utanför Skövde. Malin åkte hem under veckosluten, oftast med tåg men ibland även med sin förmånsbil. Eftersom hon uppfyllde kraven för hemresor drog hon av resekostnaden i deklarationen (se Hemresor i Faktabanken). Förutom resekostnaderna med tåg och bil drog Malin dessutom av de kostnader hon hade haft då hon parkerat bilen vid tågstationen i Skövde.

Skatteverket medgav Malins avdrag för hemresorna. Avdrag för hemresor medges normalt för det billigaste sättet att resa. Men har den anställde rest med tåg ska avdrag enligt Skatteverket alltid medges för denna kostnad de gånger man valt att åka tåg. Detta gäller även om tågresan inte är det billigaste alternativet. Malin fick också avdrag för resorna med egen förmånsbil mellan hemmet och tågstationen de veckor hon åkte med tåg. Däremot medgavs inte avdrag för de parkeringskostnader som Malin hade haft i samband med tågresorna. Enligt Skatteverket skulle eventuella parkeringskostnader anses ingå i schablonavdraget för bilresor.

Överklagade beslutet

Malin överklagade beslutet och menade att parkeringen av bilen vid tågstationen var en förutsättning för att hemresorna skulle kunna genomföras.

Ingen laglig grund för avdraget

Förvaltningsrätten, och senare även kammarrätten, var dock av den uppfattningen att parkeringskostnaden vid tågstationen inte var avdragsgill.

Kammarrätten konstaterade att kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i princip är privata levnadsomkostnader och därmed inte avdragsgilla. Detta synsätt har sin grund i att avdrag inte ska medges för kostnader som uppkommer på grund av att den anställde väljer att bosätta sig på en annan ort än där arbetet finns. Det finns dock möjlighet att göra avdrag för en hemresa i veckan om vissa förutsättningar är uppfyllda (se Hemresor i Faktabanken). Förutom utgifter för själva resan finns det i inkomsskattelagen uppräknat övriga kostnader i samband med resan som kan bli avdragsgilla (väg-, bro- och färjeavgifter). Av förarbetena till inkomstskattelagen framgår det att dessa kostnader inte ingår inom ramen för schablonavdraget. Parkeringskostnader finns dock inte med i uppräkningen för vilka övriga kostnader som kan vara avdragsgilla. Kammarrätten ansåg därför att det saknades laglig grund för att medge avdrag för parkeringskostnaderna i samband med hemresorna.

Domen har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Jönköping 3194-17