Preliminär inkomstdeklaration

Måste man ändra sin preliminära skatt när man upptäcker att den inte stämmer med den vinst som beräknas bli under året? Vad händer om man inte ändrar?

Svar

Om skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är betydande måste du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Med betydande skillnad menas en skillnad mellan den preliminära och den slutliga skatten på cirka 30%, dock lägst ett prisbasbelopp (för aktuellt år). Det finns inte någon sanktion för det fall att någon underlåter att lämna preliminär inkomstdeklaration. Däremot kan Skatteverket i ett enskilt fall förelägga den som är skyldig att lämna sådan deklaration att göra det.