Kräva tillbaka felaktig betalning

Vi har råkat göra en felaktig utbetalning till en person på en rätt ordentlig summa. Kan vi kräva tillbaka pengarna?

Svar:

När en utbetalning sker av misstag tillämpas en princip som kallas condictio indebiti (återkravsrätt). Denna finns inte i någon lag utan framgår av praxis och doktrin. Huvudregeln är att en felaktig betalning ska återgå till utbetalaren. Det finns dock undantag och det ska göras en bedömning i varje enskilt fall.

Det viktigaste undantaget för när en mottagare får behålla betalningen är om han eller hon har mottagit den i god tro samt konsumerat beloppet. Med god tro menas att personen som mottagit betalningen varken ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig. När man bedömer detta tar man till exempel hänsyn till hur stort det felaktiga beloppet var.

För att avgöra om betalningen ska gå åter har man i praxis även tittat på andra omständigheter som t ex partsförhållandet (om utbetalaren är en näringsidkare och mottagaren en privatperson så anses mottagaren vara en svagare part), utbetalarens oaktsamhet samt hur lång tid det gått sedan betalningen gjordes. Ju längre tid som gått, desto svårare blir det för betalaren att kräva tillbaka pengarna.

Eftersom varje situation ska bedömas för sig är det alltså svårt att ge något exakt svar.