Ny lag om ekonomiska föreningar

Riksdagen har beslutat att införa en helt ny lag om ekonomiska föreningar. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar. Här nedan kan du läsa om de viktigaste förändringarna.

Målvaktsförbud

Riksdagen har beslutat att den som tar på sig ett uppdrag som företrädare (styrelseledamot, vd) i en ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening ska ha för avsikt att utföra uppdraget, detta för att förhindra att man utser så kallade målvakter. Överträdelse av förbudet är straffbart för målvakten, men även för den eller de som har utsett målvakten.

Ordförande ska registreras

Styrelsens ordförande ska registreras hos Bolagsverket.

Revisorns mandattid

Revisionsplikten för alla ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar blir kvar. Däremot ändras de nuvarande reglerna som säger att en revisor kan utses ”tills vidare”. Riksdagen har beslutat att det endast ska vara möjligt att utse en revisor på bestämd tid. Maximitiden för ett revisionsuppdrag ska vara fyra år. Om föreningen vill ha kvar samma revisor efter de fyra åren, måste revisorn väljas på nytt av föreningsstämman. Därmed anser man att risken minskas för att revisorn och föreningens ledning blir så nära lierade att detta går ut över granskningens kvalitet.

Erinran från revisorn

En erinran (anmärkning) från revisorn ska behandlas av styrelsen vid ett sammanträde som hålls inom fyra veckor från det att erinran lämnades.

Förenklad avveckling

I den nya lagen om ekonomiska föreningar införs ett alternativ till likvidation. Det kallas förenklad avveckling och är ett smidigt sätt att avveckla en liten ekonomisk förening. Kravet är att föreningen inte äger fastighet eller tomträtt och att den saknar skulder. Efter avvecklingen blir (före detta) medlemmar och styrelse solidariskt ansvariga för eventuella skulder som dyker upp.

Även bostadsrättsföreningar ska kunna tillämpa förenklad avveckling.

Medlemsförteckning

Det blir obligatoriskt att ha med datum för medlemmens inträde i medlemsförteckningen. Bland revisorns uppgifter införs att kontrollera om medlemsförteckningen har förts korrekt.

Ändring av stadgarna

Om en förenings stadgar vid ikraftträdandet strider mot en bestämmelse i den nya föreningslagen, ska styrelsen lägga fram förslag till ändring av stadgarna till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2020.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 juli 2018.

Regeringens prop. 2017/18:185, Civilutskottets betänkande 2017/18:CU25