Inget direktavdrag för byte av fönster

Bytet av tvåglasfönster i trä kunde enligt kammarrätten inte likställas med aluminiumklädda treglasfönster i trä, varför avdrag endast medgavs till den del som motsvarar ett fönster av den sort som bytts ut.

Reparation och underhåll av byggnad

Utgifter för förbättringar på en byggnad (ny-, till- och ombyggnad) ska läggas till byggnadens anskaffningsvärde och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad är däremot direkt avdragsgilla. Definitionen av vad som ska räknas till reparations- och underhållsarbete är sådana åtgärder som måste vidtas på en byggnad någon eller några gånger under dess livslängd för att byggnaden ska bevaras i ursprungligt skick. Om en åtgärd, exempelvis genom att använda exklusivare material än tidigare, leder till att byggnaden blir i bättre skick får det direkta avdraget endast motsvara vad det skulle ha kostat att utföra arbetet med ursprungsmaterialet. Den resterande kostnaden ska läggas till avskrivningsunderlaget för byggnaden.

Omprövning av deklarationer

Ett bolag inom byggbranschen begärde en omprövning av sina deklarationer åren 2009–2013 och yrkade ytterligare avdrag med drygt 117 miljoner kr då de inte fullt ut hade utnyttjat möjligheten till direktavdrag enligt det så kallade utvidgade reparationsbegreppet.

Utvidgade reparationsbegreppet

Vissa ändringsarbeten som normalt räknas som ombyggnadsarbeten kan räknas som direkt avdragsgill reparation enligt det så kallade utvidgade reparationsbegreppet. Det gäller sådana typer av ändringsarbeten på en byggnad som man normalt kan räkna med i den bedrivna verksamheten, t ex:

  • upptagning av nya fönster- och dörröppningar
  • inredning i samband med omdisponering av lokaler för en verksamhet.

Skatteverket godkände inte fönsterbyte

Skatteverket godkände de flesta avdragen förutom när det gällde de fönsterbyten som bolaget hade gjort på sina fastigheter då de bytt från tvåglasade träfönster till treglasade aluminiumfönster i trä.

Skatteverket uppskattade att den värdehöjande delen var 30% av den totala kostnaden för fönsterbytena, vilket motsvarade drygt 5,7 miljoner kr.

Eftersom kostnaden för bytet av fönster skulle klassificeras som reparations- och underhållsarbeten kunde det utvidgade reparationsbegreppet inte bli tillämpligt.

Förvaltningsrätten höll med Skatteverket

Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten som konstaterade att bytet av fönster skulle betraktas som reparations- och underhållskostnader, men att ett direkt avdrag för kostnaden bara får göras för fönster av ursprungligt eller därmed likvärdigt material.

Förvaltningsrätten ansåg, precis som Skatteverket, att tvåglasfönster i trä inte kan likställas med aluminiumklädda treglasfönster i trä. Avdrag ska därför endast medges till den del som motsvarar ett fönster av den sort som bytts ut. Detta gäller oavsett om det enligt moderna byggnormer inte är rimligt att sätta in tvåglasfönster.

Förvaltningsrätten delade också Skatteverkets bedömning att uppskatta förbättringskostnaden till 30% av anskaffningspriset.

Samma bedömning i kammarrätten

Bolaget överklagade till kammarrätten som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Överklagandet avslogs därmed utan ytterligare kommentarer.

Kammarrätten i Göteborg 3934-3937-17