Vite vid bristande registrering i kassaregistret

Kontrollköp vid flera tillfällen visade att näringsidkarens registrering i kassaregistret hade brister. Skatteverket hotade med 550 000 kr i vite, och då felen inte upphörde krävdes företagaren på detta belopp. Kammarrätten ändrade dock beloppet till 200 000 kr.

Brister i kassaregisterhanteringen

Lasse drev ambulerande verksamhet på marknader och på andra tillfälliga platser. Verksamheten bedrevs även på mer permanenta adresser.

Lasse fick ett föreläggande av Skatteverket att vid vite om 550 000 kr omedelbart anmäla kassaregister för varje verksamhetsadress (där verksamhet pågår mer än bara tillfälligt), registrera all försäljning i kassaregistret samt att vid varje försäljning ta fram ett av kassaregistret framställt kvitto och erbjuda detta åt kunden.

Detta var alltså brister som Skatteverket funnit vid olika kontrollbesök och som inte rättats till av Lasse trots upprepade kontrollavgifter.

Sammanlagt hade Skatteverket tagit ut 95 000 kr i kontrollavgifter utan att Lasse vidtagit rättelse. Därför ansåg Skatteverket att ett vitesföreläggande om 550 000 kr var en proportionerlig åtgärd. Skatteverket vände sig till förvaltningsrätten för utdömande av vite.

Förvaltningsrätten utdömde vite om 550 000 kr

Förvaltningsrätten fann att vitesbeloppet förvisso var högt, men i detta fall kunde det inte anses oskäligt högt, varför man biföll Skatteverkets ansökan om utdömande av vitet om 550 000 kr.

Denna uppfattning delades dock inte av Lasse, som överklagade frågan till kammarrätten.

Lasse i kammarrätten

I kammarrätten ifrågasatte Lasse vitesföreläggandet och ansåg att vitesbeloppet, 550 000 kr, inte var rimligt i proportion till hans ekonomiska förhållanden. Lasse påpekade också att Skatteverket, efter vitesföreläggandet, hade gjort flera kontrollbesök utan anmärkningar.

Kammarrätten– 200 000 kr i vite

Kammarrätten hade följande frågeställningar att ta ställning till: Var vitesföreläggandet lagligen grundat? Hade Lasse utan giltig ursäkt brutit mot föreläggandet, och om så var fallet, fanns det särskilda skäl för jämkning av vitet?

Kammarrätten fann att Skatteverket haft lagligt stöd för sitt beslut om vitesföreläggande. Man fann vidare att Lasse inte följt vitesföreläggandet. Man hade inte registrerat varje försäljning i kassaregistret och inte heller tagit fram ett av kassaregistret framställt kvitto vid varje försäljning.

Det spelade i sammanhanget ingen roll att Lasse själv inte var på plats vid vissa kontroller eftersom han även är ansvarig för sin personals åtgärder. Det fanns alltså förutsättningar för att döma ut vite.

Däremot ansåg kammarrätten att vitesbeloppet var alltför högt i relation till överträdelsen, dvs att två försäljningar inte registrerats i kassaregistret och att kvitton därför inte framställts. Även sett till det faktum att Lasse tidigare vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till motsvarande regelbrott, och blivit påförd 95 000 kr i kontrollavgifter. Vitesbeloppet får inte relateras till misstankar om att Lasse systematiskt underlåtit att redovisa all försäljning, det skulle innebära att vitet närmast skulle likna ett beslut om skönsbeskattning.

Kammarrätten ansåg att det fanns skäl att jämka vitet till 200 000 kr.

Domen har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Göteborg, 5495-17RRRRRätRätts