Avdrag med 3 kr per mil för släpvagn

Kammarrätten ansåg att 3 kr per mil var ett skäligt avdrag för egen släpvagn som används i näringsverksamheten.

Drog av 9 kr per mil för släpvagn

Erik hade kört drygt 3 000 mil i tjänsten och utöver sin egen bil använde han även sitt skåpsläp i sin näringsverksamhet. Förutom schablonavdraget 18,50 kr per mil för bilen drog Erik av 9 kr per mil för släpvagnen i sin inkomstdeklaration.

0 kr i avdrag enligt Skatteverket

Skatteverket nekade dock avdraget för släpvagnen och menade att om man använder sin egen bil och släpvagn är avdraget 18,50 kr och inget mer.

Avdrag med skäligt belopp

Erik överklagade beslutet till förvaltningsrätten som delvis gav honom rätt. I domen hänvisade förvaltningsrätten till Skatteverkets vägledning om resekostnader i samband med tjänsteresor. I vägledningen står det att om den anställde har använt egen släpvagn under tjänsteresor kan ett förslitningsavdrag medges med ett skäligt belopp. Kostnaden för en släpvagn ska bedömas separat från bilen.

Enligt förvaltningsrätten borde samma synsätt kunna användas när en näringsidkare använder en egen släpvagn i näringsverksamheten. Hade släpvagnen ingått som en tillgång i näringsverksamheten hade näringsidkaren kunnat göra värdeminskningsavdrag.

Förvaltningsrätten gjorde därför bedömningen att Erik hade rätt till ett förslitningsavdrag för släpvagnen med 3 kr per mil.

Erik överklagade till kammarrätten och menade att förvaltningsrätten endast hade räknat med slitaget på släpvagnen och inte tagit hänsyn till det slitage som även uppstår på bilen.

Förslitningsavdrag 3 kr per mil

Kammarrätten slog dock fast att bilavdraget är begränsat till 18,50 kr oavsett vilka de faktiska kostnaderna är. Kammarrätten påpekade också att det är den skattskyldige som har bevisbördan för rätten till avdrag. Erik hade i detta fall inte kunnat visa att merkostnaden vid körningen av släpvagnen översteg det belopp som förvaltningsrätten hade medgivit. Därmed stod förvaltningsrättens dom fast och Erik medgavs ett avdrag för släpvagnen med 3 kr per mil.

Kammarrätten i Göteborg 5342-17