Bättre försäkringsskydd för nya företagare

Nu har regeringen presenterat förslaget som innebär att nya företagare kommer att få ett bättre försäkringsskydd.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag gäller särskilda regler för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under tiden företaget befinner sig i uppbyggnadsskede kan företagaren få en SGI som minst motsvarar lönen för ett liknande arbete som anställd. Idag är det generella uppbyggnadsskedet 24 månader.

SGI för nystartade aktiebolag

För att flera ska våga starta företag behöver tryggheten för företagare öka i uppbyggnadsskedet. Många aktieägare tar ut mycket liten eller ingen lön alls när de startar företag och har därför svagt försäkringsskydd vid föräldraledighet eller sjukdom. Regeringen föreslår därför att regler om uppbyggnadsskede ska införas även för aktiebolag.

Tiden förlängs till 36 månader

Regeringen föreslår också att tiden för uppbyggnadsskede utökas från 24 till 36 månader, oavsett bolagsform.

Villkor för uppbyggnadsskede

Villkoren för att en aktieägare ska bli beviljad uppbyggnadsskede är att denne är anställd av bolaget (aktieägaren behöver dock inte få någon faktisk lön från bolaget), bedriver näringsverksamhet i aktiebolag och är företagare i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkringar.

Att aktieägaren ska räknas som en sådan företagare som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring innebär bland annat att verksamheten ska bedrivas varaktigt, självständigt och i vinstsyfte samt att aktieägaren måste utföra arbete i verksamheten och ha ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Det är inte bara enmansföretagare som omfattas av regeln om uppbyggnadsskede. Det kan även gälla den som driver aktiebolaget tillsammans med någon annan.

Nystartade aktiebolag

Aktieägare ska omfattas av uppbyggnadsskede i 36 månader från start. Tidpunkten räknas från den månad då anmälan om registrering för skatter och avgifter har gjorts (eller borde ha gjorts) till Skatteverket.

Bestämmelserna gäller både vid nybildning och köp av ett befintligt bolag. Vid köp av ett befintligt aktiebolag beräknas uppbyggnadsskedet från den månad då anmälan för registrering har gjorts eller borde ha gjorts av tidigare ägare.

Den som tvingas lägga ned ett nystartat företag och därefter startar ett nytt företag kan få ett nytt uppbyggnadsskede för sitt nya aktiebolag.

Byte av företagsform

Om en företagare byter företagsform men fortsätter att driva samma verksamhet räknas uppbyggnadsskedet från den månad då den ursprungliga näringsverksamheten anmäldes (eller borde ha anmälts) för registrering av skatter och avgifter till Skatteverket.

Ikraftträdande

Reglerna föreslås träda ikraft 1 augusti 2018.

Regeringens prop 2017/18:168