Underskrifter av årshandlingar i bokslutet

Jag skulle vilja ha en kort genomgång på vilka handlingar som behövs i samband med ett bokslut för aktiebolag som ska upprätta årsredovisning (utan revisor), samt vem som ska skriva på vad och när?

Svar:

Här följer en sammanfattning som svar på dina funderingar:

Årsredovisningen

Årsredovisningen ska vara klar senast två veckor innan årsstämman när företaget inte har revisor. Har företaget revisor ska den vara klar senast sex veckor innan årsstämman.

Årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och eventuell VD. Det är alltid den sittande styrelsen, dvs de styrelseledamöter som är registrerade hos Bolagsverket som ska skriva på. Om man glömt att göra ändringen hos Bolagsverket är det alltså den ”gamla” styrelsen som ska skriva på.

Årsredovisningen lämnar du antingen in digitalt eller skickar in som kopior till Bolagsverket. Papperskopiorna ska vara bestyrkta (vidimerade), dvs någon ska intyga att de överensstämmer med originalen.

Årsstämman

Stämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Styrelsen ska kalla till ordinarie bolagsstämma tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Företaget måste senast en månad efter bolagsstämman skicka in årsredovisningshandlingarna till Bolagsverket.

Årsstämmoprotokollet ska skrivas under av

  • stämmans ordförande
  • protokollföraren (om inte ordförande själv har skrivit protokollet) samt
  • justerare

I de fall då stämmans ordförande och protokollförare företräder samtliga aktier som finns i bolaget, behövs ingen justerare. Är du ensam aktieägare blir bolagsstämman inte någon stor tillställning. I små bolag hålls knappast några bolagsstämmor i fysisk bemärkelse (de flesta är ju enmansbolag). Man upprättar och undertecknar helt enkelt ett bolagsstämmoprotokoll.

Protokollet ska inte skickas till Bolagsverket.

Fastställelseintyget

Fastställelseintyget ska skrivas under av VD eller styrelseledamoten. Om inte någon av dessa kan skriva under kan en suppleant göra det istället.

Fastställelseintyget ska skickas i original tillsammans med kopiorna på årsredovisningen till Bolagsverket. Lämnar du årsredovisningen digitalt signeras även intyget digitalt. Styrelseledamot eller VD loggar in med sin e-legitimation och skriver under intyget digitalt.