Lång kredittid blev förbjudet lån

Ett bolag utförde arbeten på en styrelsesuppleants fastighet men fakturorna betalades först 18 månader senare. Kammarrätten anser att det ska behandlas som ett förbjudet lån då kredittiden var orimligt lång.

Förbjudet lån

I aktiebolagslagen finns en bestämmelse om låneförbud (ABL 21 kap). Förbudet innebär att ett svenskt aktiebolag, eller annat bolag i samma koncern, inte får låna ut pengar till aktieägare, styrelseledamöter, vd eller revisorer i bolaget.

I den förbjudna kretsen ingår också närstående personer (till exempel make, barn, föräldrar och syskon). Därför talar man också om närståendelån.

Ett förbjudet lån som lämnas till en fysisk person beskattas i inkomstslaget tjänst, men ingår inte i underlaget för socialavgifter (IL 11 kap 45§).

Bakgrund

Karin var styrelsesuppleant i sin makes bolag vars verksamhet var inom fastighetsbranschen. Vid en revision upptäcktes att bolaget lämnat ett förbjudet lån till Karin. Bakgrunden var att bolaget hade utfört byggnadsarbeten på Karins fastighet under april–juni 2020. Tjänsternas värde var ca 700 000 kr. Arbetet fakturerades dock inte förrän 30 april 2021 samt 3 januari 2022. Karin betalade respektive faktura 3 januari och 6 mars 2022.

Skatteverket, som utredde omständigheterna, ansåg att Karin hade fått en orimligt lång kredittid då betalningen hade skett mer än 18 månader efter att arbetena hade slutförts. Detta kunde inte anses vara en normal kredittid vilket förde med sig att hon erhållit ett förbjudet lån från bolaget. Skatteverket tog därför upp beloppet som en ej pensionsgrundande inkomst i inkomstslaget tjänst samt påförde skattetillägg.

Beslutet överklagades

Karin överklagade beslutet och menade att den första fakturan på drygt 500 000 kr hade hon betalat i september 2021 genom att minska hennes mans fordran på avräkningskontot i bolaget. Efter inrådan av bolagets revisor togs dock den transaktionen bort i bokföringen och fakturan betalades i stället 3 januari.

Karin påpekade också att hon inte fått förmånligare villkor än andra kunder då bolaget generellt släpade efter med faktureringen.

Förbjudet lån enligt förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten började med att konstatera att det inte var möjligt att kvitta den fordran som bolaget hade på Karin mot den fordran som hennes make hade på bolaget. Det var således en fordran som upparbetas under april–juni 2020 och som hade betalats först 18 månader senare. Enligt förvaltningsrätten var 18 månader en ovanligt fördelaktig kredittid som skulle behandlas som ett maskerat penninglån. Det saknar betydelse att bolaget även är sen med faktureringen till sina andra kunder.

Förvaltningsrätten kom därmed till samma slutsats som Skatteverket att det rörde sig om ett förbjudet lån som skulle tjänstebeskattas. Det fanns heller inget skäl för befrielse från skattetillägg.

Kammarrätten höll med

Domen överklagades till kammarrätten som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Domen är ännu inte överklagad och vinner laga kraft i slutet av juni.

Kammarrätten i Sundsvall 109-24