Är kostnaden för skatterådgivning avdragsgill?

Jag vill veta vad som gäller när vi har kostnader för skatterådgivning. Är dessa kostnader avdragsgilla eller inte? Vad gäller exempelvis när en redovisningskonsult erbjuder skatteplanering till kund?

Svar:

Kostnader för skatterådgivning är normalt inte avdragsgilla. Du får inte heller dra av kostnader för deklarationshjälp. Enligt Skatteverket bör ändå vissa utgifter i samband med skatterådgivning kunna bli avdragsgilla. Avdragsrätten bör enligt Skatteverket bedömas på samma sätt som för övriga konsultkostnader. Om ett företag i samband med en omstrukturering av verksamheten (exempelvis vid byte av företagsform) har utgifter för skattekonsultationer i samband med omstruktureringen, bör utgifterna bli avdragsgilla. Men om utgifterna hör till en bolagsbildning blir de inte avdragsgilla, annat än vid en eventuell försäljning av andelarna i det nybildade företaget.

Skatteverket anser vidare att utgifter som uppkommer i samband med en ansökan om ett förhandsbesked i en viss fråga, torde vara avdragsgilla. Här finns dock ingen klar rättspraxis.

När det gäller deklarationsbiträde och biträde vid skatteprocesser (förutom momsrelaterade ärenden) konstaterar Skatteverket att rättspraxis säger att avdrag inte medges för dessa utgifter.

Avdrag medges inte heller för utgifter i samband med svar på Skatteverkets frågor eller i samband med taxeringsrevision, omprövning, över klagande eller en efterföljande process.

Skatteverket anser avslutningsvis även att avdrag inte kan medges för kostnader som kan sägas utgöra mycket avancerad skatteplanering. Dessa utgifter anses inte ha någon som helst koppling till företagets drift.

Att diskutera skattefrågor med din kund torde räknas som ”vanlig” konsulting och därmed vara avdragsgilla.

Kostnad som avses Medges avdrag
Rådgivning avseende löpande bokföring och upprättande av bokslut Ja
Deklarationshjälp (inkomstskatt) Nej
Deklarationshjälp (moms, sociala avgifter) Ja
Skatterådgivning (inkomstskatt) Nej
Skatterådgivning (moms, sociala avgifter) Ja
Konsultation vid omstrukturering Ja
Konsultation vid bolagsbildning Nej
Konsultation vid ansökan om förhandsbesked Ja
Biträde vid processer som rör inkomstskatt Nej
Biträde vid processer som rör sociala avgifter, punktskatt och moms Ja