Skatteförslag förbereds inför budgetproppen

Regeringen har presenterat en rad olika förslag på skatteområdet. De presenteras i form av promemorior och dessa remitteras inför höstbudgeten. Om de blir verklighet eller inte, är osäkert. Men de kommer att finnas med i de förhandlingar som sker mellan Tidöpartierna. Andra osäkerhetsfaktorer är också det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet.

Förslag inför höstens budgetproposition

Förslagen nedan kommer att ligga till grund för höstens budgetförhandlingar. Därför vill man skicka dessa förslag på remissrunda, så att de är förberedda om de blir skaråa förslag i höstens budget.

Om förslagen kommer att återfinnas i höstbudgeten blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som sker mellan Tidöpartierna.

Förstärkt jobbskatteavdrag

I detta förslag vill regeringen att det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas med ca 8,1 miljarder kr. Skattesänkningen ska främst riktas mot heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster, enligt regeringen.

I siffror innebär detta att skattereduktionen höjs för personer med arbetsinkomster som överstiger ca 191 200 kr per år. Skattesänkningen blir som störst vid en månadsinkomst på ca 40 000 kr. (ca 480 000 kr/år).

I genomsnitt ska skatten minska med ca 1 900 kr/år för de som omfattas av förslaget. Enligt förslaget ska detta gälla från och med 1 januari 2025.

Pensionärer – höjning av det förhöjda grundavdraget

Även pensionärer ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag. Regeringen föreslår att det förhöjda grundavdraget för de som vid årets ingång har fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kr.

Detta sker genom att det särskilda beloppet som läggs till det ordinarie grundavdraget höjs för personer med förvärvsinkomster som överstiger ca 191 200 kr per år.

Det innebär att i genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kr/år för de som omfattas av förslaget.

Höjningen av grundavdraget ska gälla från 1 januari 2025 enligt förslaget.

Idrottsutövare – halvt prisbasbelopp blir ett prisbasbelopp

Det finns en specialregel för idrottsutövare som innebär att en idrottsförening kan betala ut ett halvt prisbasbelopp till en utövare utan att betala socialavgifter på beloppet och utan att göra skatteavdrag.

Regeringen föreslår nu att nivån ska höjas från ett halvt prisbasbelopp till ett helt prisbasbelopp (det innebär från till 28 650 kr till 57 300 kr med 2024 års prisbasbelopp) från 1 januari 2025.

Då inga socialavgifter betalas på dessa ersättningar, så är de heller inte sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande.

Växa-stöd för två personer

Regeringen vill utvidga växa-stödet.

Dels föreslår man en återställare, så att man kan få växa-stöd för de två första personer som ett företag anställer (vilket även gällt tidigare under vissa perioder).

Dels föreslår man att beloppsgränsen för hur stor ersättning som omfattas av nedsättningen höjs till 35 000 kr/månad (enligt dagens regler är beloppsgränsen 25 000 kr/månad).

Regeringen föreslår även att enskilda näringsidkare inte ska omfattas av reglerna.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som ges ut efter 31 december 2024.

Utvidgningen av nedsättningen till två anställda föreslås tillämpas på anställningar som påbörjas efter 30 april 2024.

För enskilda näringsidkare som har anställt en person före 1 januari 2025 ska bestämmelserna i sin äldre lydelse fortsätta att gälla för ersättning som ges ut till den personen.

ska ligga kvar på 2024-års nivå, vilket är 42,8 öre per förbrukad kWh.

Separata tak för ROT och RUT

Regeringen har tidigare föreslagit att det tillfälligt ska införas skilda tak för ROT och RUT.

Innan den propositionen har behandlats i riksdagen, föreslår nu regeringen att ROT- och RUT-avdragen ska ha separata tak även efter 2024.

Däremot föreslår man ingen höjning av taken, vilket då innebär att taket för ROT fortsatt blir 50 000 kr och taket för RUT 75 000 kr, men dessa ska då gälla var för sig.

Finansdepartementets promemorior, Fi2024/01003 – Fi2024/01010