Född 1957 – nu kommer skatteåterbäringen

De som är födda 1957 blev de stora skattemässiga förlorarna 2023. De hamnade liksom i kläm. För detta utlovades kompensation och förslaget om hur detta ska ske har nu hamnat på riksdagens bord. Dessutom föreslås en lagändring för att de som är födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt.

Höjda åldersgränser

Åldersgränsen för när man får ta del av det förhöda grundavdraget för pensionärer har höjts ett år. Från 2023 gäller det för de som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år – vilket innebär att i denna aspekt, så var de födda 1957 inte pensionärer. Medans man i andra delar av systemet betraktas som pensionärer, t ex när det gäller utökat jobbskatteavdrag för pensionärer (fyllt 65 år vid årets ingång).

Födda 1957 ska kompenseras

Regeringen utlovade dock redan under hösten 2023 att de som är födda 1957 ska kompenseras.

Något färdigt förslag fanns inte i årets budgetproposition – endast en utfästelse om att kompensation skulle ges till sommaren 2024 – och nu har man presenterat förslaget i en proposition.

Regeringen vill införa en ny lag, om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag. Regeringen ska sedan ha möjlighet att meddela föreskrifter om förfarande, förutsättningar för kompensation och kompensationens storlek. Denna kompensation ska vara skattefri.

Skatteverket ska vara handläggande myndighet, och kompensationen ska sättas in på skattekontot. Det behövs ingen ansökan för att få pengarna utbetalda.

Man pratar alltså här om en kompensation, de som är födda 1957 ska kompenseras för att man har betalat högre skatt pga de ändrade reglerna. Därför är det svårt att säga exakt hur hög kompensationen blir, den blir liksom beräknad per individ.

Vid fastställda förvärvsinkomster överstigande 710 800 kr kommer kompensationen att trappas av, liksom det förhöjda grundavdraget görs i dag.

För fastställda förvärvsinkomster över drygt 1 918 000 kr ges inget förhöjt grundavdrag och därmed inte heller någon kompensation.

Drygt 110 000 personer beräknas få kompensation och den genomsnittliga kompensationen beräknas uppgå till ca 28 800 kr.

Födda 1959 kommer också att kompenseras

En situation liknande den som har inträffat för personer födda 1957 kommer 2026 att uppkomma för personer födda 1959, eftersom åldersgränserna i pensionssystemet och i kringliggande trygghetssystem detta år kommer att knytas till riktåldern för pension, som för 2026 har fastställts till 67 år.

Även åldersgränsen i inkomstskattelagen för att kunna ta del av det förhöjda grundavdraget kommer 2026 att höjas från 66 till 67 år. Ändringen har beslutats för att anpassa åldersgränsen i inkomstskattelagen till övriga förändringar inom pensions- och trygghetssystemen.

Eftersom åldersgränsen för förhöjt grundavdrag gäller åldern vid beskattningsårets ingång innebär ändringen att personer födda 1959 kommer att ha rätt till förhöjt grundavdrag först 2027.

Därför föreslår regeringen att den kommande höjningen av åldersgränsen till 67 år för rätt till det förhöjda grundavdraget senareläggs med ett år, från den 1 januari 2026 till den 1 januari 2027.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2024.

Regeringen anser att det är angeläget att kompensationen kan betalas ut till mottagarna så snart som möjligt. Skatteverket behöver dock viss tid på sig för att förbereda sin handläggning och utveckla nödvändiga it-system.

Kompensationen ska också baseras på fastställd förvärvsinkomst för beskattningsår 2023 vilket kräver att Skatteverket har möjlighet att fatta beslut om slutlig skatt för mottagarna.

Regeringens prop 2023/24:91