Takbeloppet vid uppskov gäller även gamla uppskov

Veronica yrkade om uppskov med vinsten när hon sålde sin bostadsrätt. Sedan tidigare hade hon gamla uppskov, vilket innebar att taket för uppskov (3 miljoner kr) medförde att ca 4,5 miljoner kr skulle återföras till beskattning enligt Skatteverket. Veronica ansåg att detta stred mot retroaktivitetsförbudet i regeringsformen, en åsikt som dock inte delades av kammarrätten.

Veronica sålde sin bostad och hade gamla uppskov

Veronica hade sålt två bostadsrätter under perioden 2000 – 2008 och en fastighet 2017. När hon sålde fastigheten 2017 gjorde hon en vinst med ca 3 259 000 kr. Fastigheten var sedan tidigare en ersättningsbostad, och från tidigare försäljningar hade hon ett uppskov med ca 1 170 000 kr. I sin deklaration för 2017 hade hon återfört detta uppskovsbelopp till beskattning, och totalt återfördes ca 4 429 000 kr till beskattning. Hon fick då uppskov med hela beloppet eftersom hon köpte en tillräckligt dyr ersättningsbostad.

2021 var det återigen dags för ny bostad. Då gjorde hon en vinst på ca 1 500 000 kr, som hon yrkade slutligt uppskov för.

Hon återförde dock inte det tidigare uppskovet – ca 4 429 000 kr – till beskattning. Detta eftersom det inte fanns något tak för hur mycket vinst man fick begära uppskov med när hon begärde och beviljades uppskov. Om hon skulle tvingas att återföra hela beloppet till beskattning, skulle det bryta mot det skattemässiga retroaktivitetsförbudet i regeringsformen (2 kap 10 §), enligt Veronica.

Skatteverket delade dock inte denna uppfattning och beslutade att återföra hela beloppet (ca 5 900 000 kr) till beskattning och sedan bevilja henne ett uppskov med 3 000 000 kr (taket för uppskov enligt nuvarande regler).

Det innebar alltså att Veronica skulle betala skatt (22%) på ca 2 900 000 kr istället för ca 1 500 000 kr, dvs drygt 300 000 kr mer än vad hon själv hade tänkt sig.

Då Veronica inte accepterade detta beslut, kom frågan att hamna i kammarrätten.

Kammarrätten delade Skatteverkets uppfattning

Förvaltningsrätten delade Skatteverkets uppfattning, och kammarrätten gjorde ingen annan bedömning.

Förvaltningsrätten fann att den omständigheten att det inte gällde några regler om takbelopp när Veronica avyttrade sina bostadsrätter fram till år 2008 och under år 2017 hindrar inte att Skatteverket återför tidigare uppskovsbelopp med stöd av nuvarande uppskovsregler. I Inkomstskattelagen (47 kap 11 §) framgår att vid avyttring av en ersättningsbostad ska uppskovsbelopp återföras till beskattning. Den här bestämmelsen fanns redan när hon fick tidigare uppskov och gällde oberoende av att taket för uppskovsbelopp då var tillfälligt slopat.

Veronica kunde därmed förutse att uppskovet skulle återföras vid en senare avyttring av ersättningsbostaden.

Vidare konstaterade förvaltningsrätten att reglerna om takbeloppet även gäller för uppskov som uppstår innan reglernas införande. Det bör i detta sammanhang framhållas att Veronica bara har haft uppskov med att ta upp sin tidigare kapitalvinst till beskattning, inte uppskov med betalning av en tidigare fastställd skatt på kapitalvinsten. När avyttring av ersättningsbostaden sker (2021), tillämpas de regler för beskattning av kapitalvinst och beräkning av uppskovsbelopp som gäller vid den tidpunkten. Att Skatteverket med stöd av nuvarande uppskovsregler återfört tidigare uppskovsbelopp och tillämpat det gällande taket för nya uppskovsbelopp strider därmed inte mot det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet i regeringsformen.

Kammarrätten i Stockholm, 3686-23