Ingen väsentlig anknytning då makan flyttar hem

En man som bott utomlands i mer än 20 år får enligt Skatterättsnämnden inte väsentlig anknytning till Sverige på grund av att hans fru stadigvarande kommer att vistas här.

Obegränsat skattskyldig

Obegränsat skattskyldig för alla inkomster som förvärvats både i Sverige och i utlandet är den som:

  • är bosatt i Sverige,
  • har väsentlig anknytning till och tidigare varit bosatt i Sverige.

Vid bedömningen av om det finns väsentlig anknytning till Sverige ska hänsyn tas till bland annat följande:

  • om personen har svenskt medborgarskap
  • om personen har en fastighet i Sverige och liknande förhållanden.

Kommer att vistas stadigvarande i Sverige

Martin är svensk medborgare och har tillsammans med sin fru, Malin, bott utomlands sedan 2001. De är båda begränsat skattskyldiga här i Sverige.

Malin vill nu tillbringa mer tid i Sverige för att kunna umgås med sina barnbarn som bor här. Hon funderar därför på att från och med 2024 och under åtminstone tre års tid vistas i Sverige totalt 150–160 dagar per år.

Malins planerade vistelse i Sverige kommer att innebära att hon anses obegränsat skattskyldig här på grund av stadigvarande vistelse.

Martin är ensam ägare i en företagsgrupp X som har sitt huvudkontor i det land där han är bosatt. Inom en snar framtid planerar han att göra ett generationsskifte när det gäller X. Hur och när han ska genomföra generationsskiftet beror på om han fortsatt kommer att anses vara begränsat skattskyldig då hans fru Malin från och med 2024 kommer att vistas mer i Sverige.

Han vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) i frågan.

Fortsatt begränsat skattskyldig enligt SRN

Om en make flyttar tillbaka till Sverige har det i rättspraxis haft betydelse för bedömningen av den andre makens skattemässiga situation.

SRN konstaterar att alla omständigheter av betydelse ska beaktas och syftet med reglerna är att förhindra så kallad skenbosättning i utlandet för personer som tidigare varit bosatta och verksamma i Sverige.

Mot bakgrund av det syfte som Malin har för att stadigvarande vistas här i Sverige anser SRN att det saknas anledning att lägga någon avgörande vikt vid den omständigheten. Med hänsyn till detta och vad som i övrigt har kommit fram om Martins anknytning till Sverige bedömer SRN att Martin inte ska anses vara obegränsat skattskyldig här i Sverige.

Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Skatterättsnämnden 126-23/D