Ingen moms på medlemsinsats i ekonomisk förening

Högsta förvaltningsdomstolen har överraskande ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och slår fast att det inte ska vara moms på medlemsinsatsen i en ekonomisk förening. Inte ens i föreningar som driver olika slags anläggningar, exempelvis ett bredbandsnät.

Bakgrund

I en ekonomisk förening är alla medlemmar skyldiga att betala en medlemsinsats (obligatorisk insats) som innebär att medlemmen får en andel som motsvarar en ekonomisk rättighet i föreningen.

Frågan är hur momsen ska behandlas på denna medlemsinsats. Detta har tidigare avhandlats i två förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) där bakgrunden till frågeställningen var liknande.

En ekonomisk förening (föreningen) tillhandahåller sina medlemmar ett kommunikationsnät för bredband, samt digitala tjänster som är kopplade till anslutningen. Medlemmarna antas vara fastighetsägare som tecknat avtal om att ansluta sin fastighet till föreningens bredband. Varje medlem ska enligt stadgarna betala ett insatsbelopp som beslutas vid ordinarie föreningsstämma.

Utbyggnaden av bredband finansieras dels av näringsbidrag från Jordbruksverket, samt genom medlemsinsatser. Föreningen vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om moms ska redovisas på medlemsinsatsen som nya medlemmar måste betala.

Moms enligt SRN

SRN:s slutsats var att det finns ett direkt samband mellan föreningens tillhandahållande av kommunikationsnät för bredband och ersättningen i form av medlemsinsatsen och moms skulle därför redovisas på medlemsinsatsen.

Frågan har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som oväntat ändrade SRN:s förhandsbesked.

Ingen moms på medlemsinsatser enligt HFD

HFD börjar med att slå fast att det av förutsättningarna i de aktuella fallen framgår att insatsen som medlemmen betalar är en sådan obligatorisk medlemsinsats som avses i lagen om ekonomiska föreningar (10 kap 1§).

Frågan är alltså hur denna medlemsinsats ska behandlas ur momssynpunkt.

I sin bedömning hänvisar HFD till praxis från EU-domstolen, KapHag (C-442/01, EU:C:2003:381), där det framgår att en ny bolagsman som får inträda i ett bolag mot en kontantinsats inte erhåller en tjänst. Det spelar i sammanhanget ingen roll om det är bolaget eller de befintliga bolagsmännen som ska anses avgöra om den nya bolagsmannen får träda in i bolaget eftersom det hur som helst inte är fråga om ett tillhandahållande av en tjänst mot vederlag som avses i momsdirektivet.

Enligt HFD betyder KapHag-domen att en insats i ett bolag som närmast motsvarar ett svenskt handelsbolag inte är en ersättning för en tillhandahållen tjänst. HFD:s slutsats är att det därför saknas skäl att tillämpa ett annat synsätt när det är fråga om en insats i en ekonomisk förening.

HFD upphäver SRN:s förhandsbesked och medlemsinsatsen är därmed inte en momspliktig transaktion.

Vad händer nu?

Samtidigt som HFD-domarna om medlemsinsatser i ekonomiska föreningar har HFD även avgjort frågan om samfälligheter och moms. Även där gjorde HFD en annan bedömning än SRN, se separat artikel.

Många samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar har momsregistrerat sig till följd av SRN:s tidigare förhandsbesked. Frågan är vad som händer nu efter domarna från HFD. Skatteverket torde inom en snar framtid komma med information om hur momsen och momsregistreringen för de berörda föreningarna ska hanteras. Vi återkommer med information så fort läget klarnar.

Högsta förvaltningsdomstolen 1006-23 och 2819-23.