Väsentlig anknytning när permanentbostaden finns kvar

Mannen flyttade utomlands 2017, vilket var tre år tidigare än sin fru. Makarna behöll sin gamla permanentbostad även efter utflyttningen. Makarna behandlades som en enhet och Skatterättsnämnden ansåg att mannen fortfarande var obegränsat skattskyldig 2023 och 2024.

Väsentlig anknytning

Obegränsat skattskyldig för alla inkomster som förvärvats både i Sverige och i utlandet är den som:

  • är bosatt i Sverige,
  • stadigvarande vistas i Sverige (normalt minst sex månader), eller
  • har väsentlig anknytning till och tidigare har varit bosatt i Sverige.

Vid bedömningen av om det finns väsentlig anknytning till Sverige görs en samlad bedömning av flera faktorer. Vid bedömningen tas hänsyn till bland annat följande:

  • om personen har svenskt medborgarskap
  • hur länge personen har varit bosatt i Sverige,
  • om personen har bostad i Sverige som är anpassad för åretruntbruk
  • om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige
  • om personen har sin familj här
  • om personen har en fastighet i Sverige och liknande förhållande.

Frågan om väsentlig anknytning ska avgöras efter en samlad bedömning av alla omständigheter.

Bakgrund

A och hans fru B är bosatta utomlands. A flyttade 2017 från Sverige men B valde att bo kvar i Sverige till 2020 då hon flyttade efter sin man.

Makarna äger tillsammans en bostadsrättslägenhet i Sverige som tidigare var deras permanentbostad. Denna lägenhet upphörde att vara A och B:s permanentbostad 2017 respektive 2020 när de flyttade från Sverige.

Lägenheten används sedan dess som makarnas fritids- och övernattningsbostad när de är i Sverige.

Fram till 2022 ägde A och B tillsammans ett fåmansbolag som de därefter gav bort till sin vuxne son.

Makarnas avsikt var att som mest vistas 70 dagar per år i Sverige.

Fråga till Skatterättsnämnden

A funderade på att börja ta ut sin tjänstepension och vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få veta om han skulle anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige från och med ingången av 2023 på grund av att han hade väsentlig anknytning hit (fråga 1).

Om så är fallet ville han veta om svaret blir annorlunda 2024 när det har gått mer än fyra år sedan även hans fru B bosatt sig utomlands permanent (fråga 2a), eller om han och hans fru överlåter bostadsrättslägenheten i Sverige till någon extern part (fråga 2b).

A ansåg att han inte har väsentlig anknytning till Sverige vid ingången av 2023. Detta eftersom bostadsrättslägenheten har tappat sin egenskap av permanentbostad då det i princip gått sex hela år sedan han använda lägenheten som permanentbostad.

Även Skatteverket ansåg att A inte har väsentlig anknytning till Sverige vid ingången av 2023 då det har gått mer än fem kalenderår sedan han flyttade utomlands.

Rättspraxis

Om en person enbart har ett fritidshus inrättad för åretruntbruk visar rättspraxis att det i regel inte ger en väsentlig anknytning hit (RÅ 1992 not 367). Däremot om den enskilde behåller sin tidigare permanentbostad vid utflyttningen är det en tungt vägande faktor vid bedömningen av en persons anknytning till Sverige (RÅ 1989 ref 118. RÅ 2002 ref 7, RÅ 2009 not 84 och HFD 2012 not 21). Den omständigheten visar att personen inte är beredd att helt bryta banden med Sverige.

Rättspraxis visar också att makar och omyndiga barn behandlats som en enhet vid bedömningen om en person har väsentligt anknytning till Sverige (RÅ 1987 not 829).

Väsentlig anknytning enligt SRN

SRN börjar med att påpeka att även om A flyttade från Sverige 2017 har den gemensamma lägenheten fortsatt att vara hans frus permanenta bostad tills hon flyttade 2020. I dessa sammanhang behandlas makar som en enhet. Vid ingången av 2023 har det då bara gått knappt tre år från det att lägenheten upphörde att vara makarnas permanentbostad.

Vid en samlad bedömning betyder det att A har väsentlig anknytning till Sverige även efter ingången av 2023. Detsamma gäller 2024 när det har gått mer än fyra år sedan B bosatt sig i landet (fråga 2a).

Om makarna däremot överlåter sin bostadsrättslägenhet till en extern part anses A inte längre ha väsentlig anknytning till Sverige (fråga 2b).

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 45-23/D