Trav och moms – SRN fann momspliktig verksamhet

Skatterättsnämnden ansåg att det handlar om momspliktig omsättning när travhästar kontinuerligt får startpengar för att ställa upp i tävlingslopp. Det anser dock inte Skatteverket, och förhandsbeskedet kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrund

En licensierad travtränare – Lasse – bedrev sedan ett antal år tillbaka verksamhet med travhästar. Verksamheten var också momsregistrerad. Lasse hade årligen ägt 3-4 hästar som tränats kontinuerligt, och hästarna hade tävlat vid 50-60 tillfällen per år.

Skatteverket beslutade att verksamheten inte var momspliktig (avregistrerade momsen) då det inte var en ekonomisk verksamhet, när verksamheten endast består i att ställa upp i tävlingar mot en startpeng. Detta då det endast är möjligt att ha ett begränsat antal försäljningar per år, avtal endast kan tecknas för varje försäljningstillfälle, ersättningsnivån är låg och hästägaren kan inte påverka denna.

I detta fall ansökte det allmänna ombudet om förhandsbesked (allmänna ombudet får ansöka om förhandsbesked i frågor som rör moms under förutsättning att Skatteverket har fattat ett beslut som gått den enskilde emot).

Anledningen till att det allmänna ombudet gjorde så, är att Skatteverket mot bakgrund av ett nytt ställningstagande granskat ett antal verksamheter inom trav- och galopp.

Granskingarna har – när det gäller verksamheter som enbart avser tävling med hästar – medfört att personer som enligt Skatteverkets tidigare bedömning har bedrivit momspliktig verksamhet nu har avregistrerats, eftersom de inte längre bedömts vara beskattningsbara personer (inte bedriver momspliktig verksamhet). Det är rättsligt oklart hur frågan ska bedömas och de pågående granskningarna förväntas leda till många processer, enligt det allmänna ombudet.

SRN om ekonomisk verksamhet

SRN fann att av EU-domstolens praxis följer att det tillämpningsområde som täcks av begreppet ekonomisk verksamhet är omfattande och att begreppet har en objektiv karaktär. Verksamheten bedöms i sig, oberoende av dess syfte och resultat. I regel kvalificeras en verksamhet således som ekonomisk om den har en fortlöpande karaktär och utförs mot en ersättning som erhålls av den som utfört transaktionen.

Frågan om avsikten med verksamheten är att fortlöpande vinna intäkter är en sakfråga som ska bedömas med hänsyn till alla omständigheter däribland vilken typ av tillgång det är fråga om.

Om en tillgång uteslutande är ägnad att utnyttjas ekonomiskt är detta i allmänhet tillräckligt för att visa att ägaren utnyttjar den för ekonomisk verksamhet i syfte att vinna intäkter.

Om en tillgång skulle kunna nyttjas för både ekonomiska och privata ändamål ska det utifrån samtliga omständigheter rörande nyttjandet avgöras om tillgången verkligen utnyttjas för att fortlöpande vinna intäkter.

En jämförelse kan göras med hur tillgången faktiskt utnyttjas och hur motsvarande ekonomiska verksamhet i vanliga fall utövas vilket gör det möjligt att bedöma om verksamheten bedrivs i syfte att vinna intäkter.

SRN fann ekonomisk verksamhet

Enligt SRN påverkas inte den ekonomiska karaktären av en verksamhet på grund av att det endast finns en uppdragsgivare.

HFD har tidigare funnit att en garanterad ersättning i form av en startpeng på 500 kr som hästägaren får mot att hästen deltar i travlopp utgör en omsättning, ett tillhandahållande mot ersättning.

Tillhandahållande av travhästar för deltagande i tävlingslopp mot ersättning i form av startpeng är alltså en omsättning, ett tillhandahållande mot ersättning. Detta innebär att Lasse i sin under många år bedrivna verksamhet med travhästar i licensierad träning – vilka inte nyttjas privat – fortlöpande vinner intäkter i verksamheten.

SRN ansåg att det saknar betydelse att ersättningen, startpengen, är låg.

Mot denna bakgrund fann SRN att Lasse bedrev ekonomisk verksamhet när Skatteverket avregistrerade hans verksamhet för moms.

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer därför att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 38-23/I