Sänkt skatt på bensin och diesel
och sänkt reduktionsplikt

Riksdagen har beslutat att sänka skatt på bensin och diesel samt att sänka reduktionsplikten.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Riksdagen har beslutat att energiskatten på bensin (miljöklass 1) ska sänkas med 1 kr och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande omräkningsregler. Summan av skatt på bensin blir 60 öre lägre per liter 2024 än för 2023.

Även skatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kr per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt 2024 med nuvarande omräkningsregler. Energiskatten på diesel i övriga miljöklasser ändras på motsvarande sätt.

Däremot har riksdagen beslutat att höja skatten på alkylatbensin för att inte understiga EU:s minimiskattenivåer.

Samma nivåer 2025

För 2025 kommer energi- och koldioxidbeloppen för bränslen räknas om från 2024 års nivåer. För bensin, förutom alkylatbensin, kommer dock de omräknade energiskattebeloppen att sänkas med 60 öre per liter.

Sänkt dieselskatt på maskiner i jord- och skogsbruk

Riksdagen har även beslutat att utöka skattenedsättningen på diesel som används i arbetsmaskiner i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet till att gälla även 2024, se 23:115.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2024 respektive 1 januari 2025.

Reduktionsplikten för bensin och diesel sänks

Riksdagen har beslutat att för 2024 ska reduktionsplikten för både bensin och diesel vara 6%. Samma nivå ska också gälla för åren 2025 och 2026.

För 2023 är reduktionen på bensin 7,8% och diesel 30,5%

Beslutet innebär också att reduktionsnivåer som gäller för 2027–2030 slopas. Regeringen avser att återkomma med förslag om nya reduktionsnivåer för dessa år.

Anledningen till denna förändring är att man vill minska priset vid pump på bensin och diesel. Detta kommer att få störst effekt på dieselpriset.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2024.

Regeringens prop 2023/24:24, 2023/24:28, Skatteutskottets betänkande 2023/24:SkU7, Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2023/24:MJU5