Statslåneräntan 30/11

Statslåneräntan

Statslåneräntan används bland annat vid beräkning av:

  • räntefördelning
  • bilförmån
  • ränteförmån
  • ränta på periodiseringsfond
  • utdelning i fåmansföretag.

Räntefördelning

Räntesatsen för positiv räntefördelning är statslåneräntan (SLR) 30 november året före beskattningsåret plus 6 procentenheter. Vid positiv räntefördelning anses statslåneräntan vara lägst 0%. För beskattningsåret 2024 blir den positiva räntefördelningen därmed 2,62% + 6 = 8,62%.

Vid beräkning av negativ räntefördelning används statslåneräntan plus en procentenhet. Vid negativ räntefördelning anses statslåneräntan vara lägst 0,5%. För beskattningsåret 2024 blir den negativa räntefördelningen 2,62% + 1 = 3,62%.

Se Räntefördelning i Faktabanken.

Bilförmån

Vid beräkning av den fasta delen av bilförmånsvärdet används 70% av statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret + 1 procentenhet. Statslåneräntan anses som lägst vara 0,5%. Räntedelen för beskattningsåret 2024 blir därmed 70% x 2,62% +1 = 2,83%.

Se Bilförmån i Faktabanken.

Ränta på periodiseringsfond

Schablonränta på avsättningar till periodiseringsfond beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid ingången av beskattningsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före det år beskattningsåret går ut.

Se Periodiseringsfonder i Faktabanken.

Utdelning i fåmansföretag

Statslåneräntan 30 november styr också den s k klyvningsräntan (statslåneräntan + 9 procentenheter) och uppräkningsräntan (statslåneräntan + 3 procentenheter) som används vid beräkning av kapitalbeskattad utdelning i fåmansföretag. Statslåneräntan anses som lägst vara 0%.

Beskattningsår Klyvningsräntan Uppräkningsräntan
2024 11,62% 5,62%
2023 10,94% 4,94%

Se Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.

www.riksgalden.se