Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

Kammarrätten fann att den försäljning av A-traktorer och reservdelar som en kille i övre tonåren sysslade med var näringsverksamhet.

Manne gillade motorsport

Manne hade ett intresse för motorsport och som en del av denna hobby köpte han bilar för privat bruk. Under åren 2018 och 2019 byggde han 21 A-traktorer, som han enligt egen utsago först hade använt själv och sedan sålt. Dessutom sålde han även en del reservdelar.

Skatteverket såg näringsverksamhet

Skatteverket fick ögonen på Mannes verksamhet, och de ansåg att försäljningen av A-traktorer och reservdelar hade varit omfattande och att det inte kunde vara fråga om annat än näringsverksamhet och ekonomisk verksamhet (moms). Man menade att han köpte bilar billigt och byggde om dessa till traktorer som han sedan sålde dyrt.

För att samla bevis för denna verksamhet hade Skatteverket begärt in uppgifter gällande Mannes bankkonton, swishrapporter och även från anhörigas bankkonton. Man hade också vänt sig till Blocket för att få ut de annonser som Manne haft där under de aktuella åren.

Skatteverket menade att Manne sålt fordon för ca 400 000 kr/år under dessa två beskattningsår, och att han på Blocket haft annonser om försäljning av både begagnade och nya reservdelar.

Utifrån dessa uppgifter ville man skönsbeskatta Manne för vinsten från denna verksamhet med ca 263 000 kr för dessa år och att han skulle betala in 160 000 kr i moms. Vidare beslutade man om skattetillägg med 40% av den inkomstskatt som han undanhållit från staten och 32 000 kr i skattetillägg gällande momsen.

Manne delade dock inte Skatteverkets åsikt, varför frågan kom att avgöras av kammarrätten.

Kammarrätten gick på Skatteverkets linje

I kammarrätten vidhöll Manne att detta inte handlade om näringsverksamhet då fordonen använts för privat bruk, och att Skatteverket beräknat hans försäljning till för höga belopp.

Kammarrätten ansåg att Mannes försäljning av A-traktorer och reservdelar skett i så stor omfattning – och med vinstsyfte – att den var en momspliktig näringsverksamhet. Vidare fann man att beloppen i vart fall inte kan anses ha uppskattats för högt samt att det förelåg grund för att ta ut skattetillägg och att skäl för hel eller delvis befrielse inte framkommit.

Manne menade också att vinstmarginalmoms skulle tillämpas vid beräkning av den moms som han skulle betala. Det ansåg dock inte kammarrätten, som menade att det är Manne som har bevisbördan för att han ska få tillämpa ett undantag från huvudregeln, vilken vinstmarginalmoms är. Underlagen för inköp och försäljning av A-traktorerna och reservdelarna var inte fullständiga. Redan på den grunden har han inte visat att en tillämpning av reglerna om vinstmarginalmoms är möjlig.

Det Manne sysslat med var alltså momspliktig näringsverksamhet, och Skatteverkets beslut fastställdes av kammarrätten.

Domen överklagades inte och har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Jönköping, 4201-4204-21