Månadsvis rapportering av löner till FORA

Från och med första kvartalet 2024 går FORA över till månadsvis rapportering av löner istället för rapportering en gång om år. Övergången kommer att ske stegvis och i det första steget ska anställda arbetare omfattas. I nästa steg kommer även tjänstemän att omfattas, det kommer dock att dröja till senast 2026.

För företag som har både arbetare och tjänstemän som anställda, innebär det här att det under en period krävs både års- och månadsrapportering av lönerna. Det kommer också under en övergångsperiod upprättas skilda fakturor som är uppdelade på arbetare och tjänstemän. FORA är medvetna om att detta innebär extra arbete för arbetsgivarna så de arbetar hårt för att övergångsperioden ska bli så smidig som möjligt.

Syftet med månadsvis rapportering till FORA är bland annat att harmonisera arbetet för arbetsgivarna då exempelvis rapporteringen till Skatteverket och Collectum också sker månadsvis.

Enligt nuvarande regler rapporterar alla företag som tecknat avtalsförsäkringar genom FORA årets löner en gång per år. Preliminära premier betalas in varje månad och när året är slut fastställas de slutliga premierna utifrån de inrapporterade lönerna.

Alla företag som berörs av förändringen kommer att informeras via e-post och på fora.se.