Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen anser att konsultkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier har ett direkt och omedelbart samband med bolagets ekonomiska verksamhet. Momsen på konsultkostnaderna får därmed lyftas.

Rätt att lyfta moms

Den som bedriver momspliktig verksamhet har normalt rätt att lyfta moms på utgifter som hör till verksamheten. Detta under förutsättning att det antingen finns ett direkt och omedelbart samband med en momspliktig omsättning, eller att utgiften har ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten.

Försäljning av aktier är en momsfri omsättning. Moms på kostnader som har direkt eller omedelbart samband med en sådan försäljning kan därför inte lyftas. För att få göra momslyft krävs det således att kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten.

Momslyft på konsultkostnader

Volvo AB (Bolaget), som är moderbolag för Volvokoncernen, tillhandahåller koncerninterna managementtjänster till sina svenska dotterbolag. I samband med en omorganisation sålde Bolaget aktierna i ett av sina dotterbolag och lyfte då momsen på konsultkostnader som uppkom i samband med försäljningen.

Skatteverket godkände dock inte momslyftet med motiveringen att konsultkostnaden ansågs ha ett direkt och omedelbart samband med den momsfria aktieförsäljningen.

Beslutet överklagades och har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Momspliktiga tjänster

Frågan i målet är alltså om momslyft på konsultkostnaderna kan medges när den enda ekonomiska verksamheten som Bolaget har är att tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina dotterbolag.

HFD börjar med att konstatera att bolaget bedriver en ekonomisk verksamhet genom att tillhandahålla tjänster till sina svenska dotterbolag. Förutsättningen för momslyft på de aktuella kostnaderna är därför att de kan anses ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Om kostnaderna istället anses ha ett direkt eller omedelbart samband med försäljningen av dotterbolagsaktierna får moms inte lyftas.

Tidigare rättspraxis

HFD hänvisar till tidigare rättsfall, bland annat till ett fall från 2017 (HFD 2017 ref 20) där man fann att momslyft på konsultkostnader kunde ske. I det fallet ansåg HFD att försäljningen av dotterbolagsaktierna syftat till att effektivisera bolagets verksamhet och att frigöra kapital för den kvarvarande momspliktiga verksamheten. HFD förutsatte då att konsultkostnaderna inte hade kunnat övervältras på köparna av dotterbolagen, utan kommit att ingå i priset på bolagets produkter. Konsultkostnaderna hade därför enligt HFD ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet och skulle räknas som allmänna omkostnader som ger rätt till momslyft.

Momslyft enligt HFD

I det aktuella fallet anser Skatteverket att det inte är jämförbart med rättsfallet från 2017, eftersom Bolaget inte driver någon egen rörelse vid sidan av förvaltningen av dotterbolagen.

HFD anser dock att det saknas stöd i EU-praxis att göra skillnad på vilken typ av ekonomisk verksamhet som en beskattningsbar person bedriver. Att den ekonomiska verksamheten i detta fall enbart består i att tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina dotterbolag utesluter inte att momslyft på konsultkostnaderna ska medges på den grunden att det är allmänna omkostnader i den ekonomiska verksamheten.

Enligt Bolaget är syftet med omstruktureringen bland annat att effektivisera verksamheten samt att få ett kapitaltillskott till koncernen.

Enligt HFD kan konsultkostnaderna, på grund av den försäljningsmetod som använts, inte övervältras på köparna av dotterbolagsaktierna. Kostnaderna får därför antas ingå i priset på de tjänster som Bolaget tillhandahåller sina dotterbolag.

Mot bakgrund av detta anser HFD att de aktuella konsultkostnaderna får anses ha ett sådant direkt eller omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten som krävs för att medge rätt till momslyft.

Högsta förvaltningsdomstolen 1041-1043-22