Moms – höjd omsättningsgräns och 12% på konstverk mm
momsaviseringar i budgetproppen

I budgetpropositionen aviserar regeringen om kommande förslag inom momsområdet, bland annat höjd omsättningsgräns för moms till 120 000 kr och 12% moms på konstverk oavsett vem säljaren är. De nya reglerna beror delvis på ändrade EU-regler och att vår momslag måste anpassas efter dessa. Tanken är ett ikraftträdande 1 jan 2025.

Omsättningsgräns – 80 000 kr blir 120 000 kr

Regeringen föreslår att omsättningsgränsen för moms höjs från 80 000 kr till 120 000 kr per kalenderår.

Anledningen till detta är enligt regeringen att det är angeläget att förbättra villkoren för de allra minsta företagen. Ett sätt att göra detta är att höja omsättningsgränsen för undantag från moms. En höjning av omsättningsgränsen underlättar för små företag som inte längre behöver ta ut och redovisa moms på sin försäljning. Givetvis får man då heller inte lyfta moms på sina utgifter.

Omsättningsgränsen vid etablering i andra länder

EU har beslutat om ändringar i momsdirektivet som innebär att beskattningsbara personer ska kunna tillämpa undantag från momsplikt i ett EU-land där de inte är etablerade. Syftet är att skapa lika villkor för små företag oavsett var de är etablerade inom EU och att minska den administrativa bördan för dessa företag.

Ändringarna innebär bland annat att beskattningsbara personer som är etablerade i andra EU-länder, efter ansökan till den behöriga myndigheten i det landet, får tillämpa undantaget från momsplikt här. På motsvarande sätt får beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige, efter ansökan till Skatteverket, möjlighet att tillämpa undantag från momsplikt i andra EU-länder.

De nya EU-reglerna ska tillämpas av medlemsstaterna senast 1 januari 2025, och regeringen kommer att återkomma med ett skarpt förslag.

12% moms på konstverk oavsett säljare

EU har beslutat om ändringar i momsdirektivet, som innebär att vi måste anpassa våra svenska regler när det gäller försäljning av konstverk.

Enligt dagens regler kan momssatsen skilja sig åt beroende på vem som är säljare av konstverket. Om t ex konstnären själv säljer sin tavla i eget namn är det 12% moms (eller ingen moms alls), men om t ex ett galleri köper in samma tavla och säljer den vidare i eget namn, så är det 25% moms.

Enligt de nya reglerna kommer det att vara 12% moms oavsett vem som säljer konstverket. Detta påverkar dock inte en konstnärs möjlighet att stå utanför momssystemet vid låg omsättning (300 000 kr).

Ändringarna innebär också att samma momssats måste gälla vid all försäljning av konstverk och att reglerna om vinstmarginalbeskattning inte får tillämpas vid försäljning av konstverk, samlarföremål eller antikviteter om en reducerad momssats har tillämpats på varorna. Syftet är att uppnå en större konkurrensneutralitet mellan medlemsstaterna vid handel med konstverk, samlarföremål och antikviteter.

Vissa virtuella evenemang

Vissa virtuella evenemang och aktiviteter bör momsas i Sverige om köparen är en icke beskattningsbar person (t ex privatperson) som är bosatt eller stadigvarande vistas här. Detsamma gäller om köparen är en beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksamhet här.

Detta innebär att tjänster som avser virtuella evenemang och aktiviteter som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, av underhållningskaraktär eller liknande, ska beskattas i det land där de konsumeras.

Ikraftträdande

Regeringen kommer att återkomma med skarpa förslag, och de nya reglerna ska träda i kraft 1 jan 2025.

Regeringens prop 2023/24:1