Digitala bolags- och föreningsstämmor

Regeringen föreslår att från och med 2024 ska det bli möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt.

Bolags- och föreningsstämmor

Bolagstämmor och föreningsstämmor har en central betydelse för aktieägarnas respektive medlemmarnas inflytande och kontroll över bolaget eller föreningen. Reglerna om hur stämman ska genomföras är i huvudsak detsamma för alla aktiebolag och ekonomiska föreningar. Utgångspunkten enligt dagens regler är att stämman är ett fysiskt möte där aktieägarna och medlemmarna kan närvara och rösta personligt eller genom ombud på en och samma plats.

I bolagsordningen respektive stadgarna kan aktieägare eller medlemmar ha rätt att delta i stämman digitalt. Stämman måste ändå ledas från den utpekade stämmoplatsen, där stämmoordföranden närvarar och de aktieägare eller medlemmar som vill kan infinna sig.

En stämma som hålls på en fysisk plats men där vissa deltar på distans brukar kallas hybridstämma.

Enligt dagens regler är det alltså möjligt att hålla hybridstämmor men däremot inte helt digitala stämmor, om inte samtliga aktieägare eller medlemmar samtycker till det.

Helt digitala bolags- och föreningsstämmor

Under pandemin infördes tillfälliga regler som gjorde det möjligt att hålla helt digitala stämmor, vilket det var många som utnyttjade. Regeringen anser nu att tiden är mogen och föreslår att det ska finnas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla helt digitala bolags- och föreningsstämmor. För att kunna utnyttja denna möjlighet ska det stå med i bolagsordningen respektive stadgarna. Enligt förslaget ska dock Bolagsverket eller en likvidator alltid få sammankalla till en stämma som hålls på en viss ort.

Om extraordinära omständigheter (händelser av force majeurekaraktär) kräver det ska dock en digital stämma kunna hållas utan att det står i bolagsordningen eller i stadgarna.

Enligt förslaget ska kallelsen till en digital stämma innehålla uppgifter om hur man ska gå till väga för att delta och rösta på stämman.

Det måste även finnas lämpliga rutiner för att identifiera deltagarna och för rösträkning. Om så inte är fallet finns det en risk för att beslut som fattas kan komma att upphävas genom klander.

Ikraftträdande

De nya reglerna ska enligt förslaget träda i kraft 1 januari 2024.

Regeringens proposition 2022/23:139