Digitala bolags- och föreningsstämmor

Det är vid stämman som aktieägare eller medlemmar kan utöva sin rätt till inflytande och kontroll över bolagets eller föreningens angelägenheter. De nuvarande lagreglerna utgår från att stämman är ett fysiskt möte där aktieägare och medlemmar kan närvara och rösta fysiskt eller genom ombud.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska bli möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar) att hålla digitala stämmor. De bolag eller föreningar som vill ha denna möjlighet ska ta med det i bolagsordningen respektive stadgarna. Om extraordinära omständigheter kräver det kan dock en digital stämma hållas utan stöd i bolagsordning eller stadgar. Kallelsen ska enligt förslaget innehålla uppgifter om hur aktieägarna eller medlemmarna ska gå till väga för att delta och rösta på stämman.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.