Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

Under 2012 fattade bolaget beslut om utdelning och utfärdade ett skuldebrev till aktieägaren på motsvarande belopp. Aktieägaren hade enligt avtalet rätt till betalning inom en månad från det att han hade begärt det. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var utdelningen därmed disponibel och skulle beskattas 2012.

Beslut om utdelning 2012

Adam var ensam ägare till ett cypriotiskt bolag. I februari 2012 fattade bolaget ett beslut om utdelning. Samma dag upprättade bolaget ett skuldebrev till Adam på utdelningsbeloppet. Skulden löpte utan ränta och skulle i sin helhet lösas in en månad från att Adam begärt det, dock senast i februari 2022. Adam var begränsat skattskyldig i Sverige då han mottog skuldebrevet 2012.

Bolagets skuld till Adam var oförändrad fram till 2017 då det av bolagets årsredovisning framgick att skulden hade minskat genom två amorteringar.

2017 var Adam obegränsat skattskyldig i Sverige och Skatteverket beslöt att höja Adams inkomst av kapital med det amorterade beloppet. Enligt Skatteverket hade bolaget varken haft för avsikt eller kunnat verkställa den beslutade utdelningen förrän skulden till Adam faktiskt minskade. Innan 2017 hade Adam varit förhindrad att lyfta utdelningen och kunde därmed inte ha disponerat den innan dess. Skatteverket påförde även skattetillägg.

Beslutet överklagades

Adam överklagade beslutet. Både förvaltnings- och kammarrätten höll dock med Skatteverket och ansåg att skuldebrevet inte hade inneburit någon verklig möjlighet för Adam att förfoga över utdelningen förrän 2017.

Adam överklagade och fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som nu har avgjort frågan.

Utdelningen ska beskattas 2012

HFD börjar med att slå fast att en utdelning ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras.

Enligt äldre bestämmelser gällde att en utdelning skulle tas upp till beskattning när utdelningen var tillgänglig för lyftning. HFD menar att det inte är någon materiell skillnad mellan uttrycken disponeras och tillgänglig för lyftning.

HFD konstaterar att i februari 2012 fattade bolaget beslut om utdelning. Samma dag utfärdades ett skuldebrev där det framgår att Adam har rätt till betalning inom en månad från det att han har begärt det.

Adam kunde alltså begära att få utdelningen utbetald under 2012. Det betyder att utdelningen redan då var tillgänglig för lyftning och disponibel för honom. Enligt HFD var tidpunkten för beskattning av utdelningen 2012 och inte 2017. Det fanns heller inget skäl att påföra Adam skattetillägg.

Högsta förvaltningsdomstolen 7394-21, 7396-21