Höjd jämförelseränta för ränteförmån

Regeringen föreslår i en promemoria att vid beräkningen av ränteförmån ska jämförelseräntan höjas med 0,5 procentenheter.

Ränteförmån

När en anställd får låna pengar av sin arbetsgivare och räntan är förmånligare än marknadsräntan, ska den anställde beskattas för en ränteförmån. Enligt dagens regler ska värdet av ränteförmånen beräknas på skillnaden mellan den avtalade räntan och en jämförelseränta som är statslåneräntan + 1 procentenhet. Jämförelseräntan ska som lägst vara 0,5%.

Vilken statslåneränta som ska användas beror på om räntan är rörlig eller fast. För helt räntefria lån och för lån till fast ränta jämförs räntan vid lånetillfället med statslåneräntan + 1 procentenhet. För lån med rörlig ränta jämför man den avtalade räntan för beskattningsåret med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret + 1 procentenhet.

Höjning av jämförelseräntan

Regeringen har inför höstens budgetproposition för 2024 lämnat en promemoria med förslaget att höja jämförelseräntan med 0,5 procentenheter. Jämförelseräntan föreslås alltså bli statslåneräntan + 1,5 procentenheter.

Jämförelseräntan har varit oförändrad sedan 1993 och regeringen bedömer att förslaget till höjning är en mer rimlig nivå i förhållande till de faktiska räntenivåerna, vilket leder till ett mer rättvist beskattningsresultat.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2024 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2023.

Finansdepartementets promemoria, Fi2023/01517