Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan bed- and breakfastverksamhet som bedrivs i en privatbostad inte beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Bakgrund

Anna startade 2017 en verksamhet med rumsuthyrning med frukostservering, så kallad bed and breakfast, i en byggnad där hon också hade sin bostad. Anna deklarerade verksamheten i inkomstslaget näringsverksamhet och redovisade ett underskott på drygt 400 000 kr.

Skatteverket beslutade dock att inkomsterna i stället skulle redovisas i inkomstslaget kapital. Anledningen var att verksamheten bedrevs i Annas privatbostadsfastighet och att inkomsterna från rumsuthyrningen grundades på innehavet av själva fastigheten.

Anna överklagade beslutet och menade att hennes verksamhet uppfyllde kriterierna för näringsverksamhet och borde också beskattas som en sådan. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gjorde dock samma bedömning som Skatteverket.

Fallet har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Inkomst från näringsverksamhet eller kapital

HFD hänvisar till inkomstskattelagen (IL 13 kap 1§) där det framgår att inkomster och utgifter i en näringsverksamhet hör till inkomstslaget näringsverksamhet. Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Privata bostäder kan dock inte ingå i en näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 41 kap 1§. Eventuella inkomster som man får på grund av innehav av en tillgång, som sin privatbostad, räknas därmed till inkomstslaget kapital. Frågan är då huruvida inkomster och utgifter i en verksamhet som en person bedriver i sin privatbostad kan räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

HFD höll med underinstanserna

Enligt HFD ska inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av fastigheten inte beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, oavsett om de skulle uppstå till följd av en verksamhet som i och för sig uppfyller kriterierna för näringsverksamhet.

Det betyder att inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av en privatbostad ska räknas till inkomstslaget kapital.

Annas inkomster och utgifter i samband med rumsuthyrningen och frukostserveringen ska enligt HFD anses föranledda av själva innehavet av fastigheten, vilket betyder att de ska räknas till inkomst av kapital. De tjänster som kan anses ha ett naturligt samband med rumsuthyrningen, som serveringen av frukost, får anses ingå som del i själva rumsuthyrningen.

Därmed kunde Anna inte göra avdrag för underskott i näringsverksamhet. I stället har Anna rätt till schablonavdrag från kapitalinkomsten vid uthyrning av privatbostadsfastighet, se Uthyrning av privatbostad i Faktabanken.

Högsta förvaltningsdomstolen 7195-21