Hur bokför jag en kapitalförsäkring?

Hur bokför jag en kapitalförsäkring? Jag skulle vilja ha en genomgång på hur jag ska bokföra insättning, uttag, nedskrivning samt hur jag ska hantera kapitalförsäkringen i årsredovisningen. Företaget äger kapitalförsäkringen och utbetalningarna sker till bolaget.

Svar:

Det kan vara svårt att veta hur kapitalförsäkringen är tecknad, det bör man som konsult alltså ta reda på för att redovisningen ska bli rätt.

Är följande förutsättningar uppfyllda ska kapitalförsäkringen bokföras som en anläggningstillgång:

  • företaget äger kapitalförsäkringen,
  • utbetalningarna tillfaller företaget
  • samt att den är förenad med återköpsrätt.

Däremot om kapitalförsäkringen är konstruerad så att den faller ut på en privat förmånstagare, måste premierna kostnadsföras. Det är då i regel en skattepliktig förmån för förmånstagaren, och alltså en lönekostnad för företaget.

En av fördelarna med kapitalförsäkringar är att man slipper redovisa varje transaktion – det är bara insättningar, uttag och eventuell varaktig värdenedgång vid bokslutsvärderingen som behöver bokföras. Avgifter eller andra värdeförändringar ska alltså inte bokföras.

Exempel

Här följer en genomgång på vilka konton som ska användas vid insättningar, uttag samt nedskrivning. I exemplen nedan är utgångspunkten att K2-regelverket tillämpas samt att företaget äger kapitalförsäkringen och att utbetalningen tillfaller företaget.

Inbetalning av premie

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
1385 200 000 1930 200 000

Företaget betalar [1930] en premie för en kapitalförsäkring [1385] som gäller en nyckelperson i företaget. Den bokförs som en anläggningstillgång.

Uttag samt delåterköp

När pengar tas ut från din kapitalförsäkring måste man titta på det verkliga värdet, det vill säga det värde som kapitalförsäkringen har enligt kontoutdraget.

Uttag

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
1930 300 000 1385 200 000
8220 100 000

Ett företag har betalat in 400 000 kr till en kapitalförsäkring. Enligt försäkringsbolagets kontoutdrag är det utgående försäkringskapitalet värt 500 000 kr. Ett uttag görs på 300 000 kr [1930]. Efter uttaget är försäkringens verkliga värde 200 000 kr. Skillnaden mellan det redovisade värdet (400 000 kr) och det verkliga värdet efter uttaget (200 000 kr) redovisas som en minskning av det redovisade värdet [1385]. Resterande belopp bokförs som en vinst vid avyttring av kapitalförsäkring [8220].

Delåterköp

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
1930 300 000 8220 300 000

När kapitalförsäkringens verkliga värde efter uttaget är högre än det redovisade värdet, redovisas hela uttaget som en intäkt på konto [8220]. Pengarna utbetalas till bankkontot [1930].

Uttag av hela kapitalförsäkringen

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
1930 235 000 1385 200 000
8220 35 000

Försäkringskapitalet har nu vuxit till 235 000 kr. Kapitalförsäkringen utbetalas till företagets bankkonto [1930]. Motbokning görs mot konto [1385] med det belopp som en gång inbetalats (200 000 kr). Den del som försäkringskapitalet vuxit med (35 000 kr) bokförs som en vinst [8220].

Vinster vid avyttringar (inklusive uttag/återköp) av kapitalförsäkringar är skattefria.

Nedskrivning

Om värdet på kapitalförsäkringen har minskat väsentligt så måste man skriva ned värdet på tillgången. Läs mer om reglerna kring nedskrivning.

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
8270 75 000 1389 75 000

Nedskrivningen bokförs som en ej avdragsgill kostnad [8270] och motkonto blir [1389].

Då nedskrivningen inte är en avdragsgill kostnad ska den återläggas i ruta 4.3 b på deklarationsblanketten (INK2).

Observera att en uppskrivning inte är tillåtet enligt K2-regelverket.

Årsredovisning

Sannolikt är sparandet i en kapitalförsäkring ett långsiktigt sparande. Det innebär att kapitalförsäkringen ska tas upp en långsiktig tillgång i noten ”Andra långfristiga fordringar”. Är sparandet kortsiktigt tas det upp som en kortfristig fordran. När kapitalförsäkringen ställts som säkerhet för ett pensionsåtagande ska omfattningen (normalt hela det redovisade värdet på kapitalförsäkringen) tas upp i noten om ställda säkerheter. Läs mer om kapitalförsäkring och pensionsutfästelse.