3:12-reglerna utreds ytterligare

I maj 2022 tillsatte den dåvarande regeringen en kommitté som ska utreda hur reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, kan förenklas.

Nuvarande regering har nu fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till kommittén som också får i uppgift att bland annat analysera

  • på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras,
  • hur 3:12-reglerna kan förenklas för att underlätta generationsskiften, både mellan närstående och personal.
  • om, och i så fall på vilket sätt, 3:12-reglerna om beräkning av löneunderlag vid andelsbyten behöver ändras.

Kommittén fick ursprungligen i uppdrag att särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar. Detta uppdrag tas dock bort enligt tilläggsdirektivet.

Uppdraget skulle ha redovisats senast 30 november 2023 men utredningstiden är förlängd och ska nu redovisas senast 29 mars 2024.