Beräkning av löneunderlaget på K10 – ägarbyte under året

Jag ska beräkna löneunderlaget på blankett K10 för en av mina kunder. Om moderbolaget endast har ägt aktierna i dotterbolaget under en del av kalenderåret som löneunderlaget ska beräknas, hur stor del av lönerna får vi ta med i beräkningen av löneunderlaget?

Svar:

Om aktierna i ett dotterföretag ägts under en del av det kalenderår för vilket löneunderlag ska beräknas, ska endast löner som avser ägandetiden räknas med.

Här följer ett exempel:

År 1

Moderbolaget A äger samtliga aktier i dotterbolaget B. Samtliga aktier säljs den 1 augusti till bolag C. Lönerna i bolag B var 900 000 kr under år 1 varav 500 000 kr hör till tiden 1 januari till 31 juli.

År 2

När löneunderlaget beräknas inkomstår 2 så är det lönerna år 1 som ligger till grund och då anses 500 000 kr av lönerna höra till bolag A (det gamla moderbolaget) och 400 000 kr till bolag C (det nya moderbolaget).