Förlängning av tillfälligt undantag i rehab-kedjan

På grund av att vårdköerna fortfarande är långa och väntetiden för många är längre än 90 dagar har regeringen beslutat att det tillfälliga undantaget i rehab-kedjan på grund av covid 19 ska förlängas.

Sedan april 2020 finns en tillfällig reglering i regelverket för sjukpenning. Regleringen innebär att bedömningen av arbetsförmågans nedsättning efter dag 180 och dag 365 ska skjutas upp om den sjukskrivne fått sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av effekter som orsakats av covid-19. Undantaget gäller fram till 31 januari 2023.

Normalt sett bygger reglerna i rehabiliteringskedjan på fasta tidsgränser där den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas. Vid återgång till arbete under de första 90 dagarna i en sjukperiod bedöms arbetsförmågan mot den anställdes ordinarie arbete eller annat lämpligt arbete hos arbetsgivaren som tillfälligt erbjuds den anställde. Från och med dag 180 och framåt bedöms arbetsförmågan även mot arbete hos andra arbetsgivare inom samma yrkesgrupp samt hela arbetsmarknaden (dag 365).

Ett tillfälligt undantag från denna rehab-kedja kan alltså göras när återgången till det vanliga arbetet har förskjutits på grund av att vård eller rehabilitering har försenats på grund av covid-19. Detta för att fler sjukskrivna ska få behålla sin sjukpenning och ha möjlighet att återgå till sitt vanliga arbete.

Regeringen har nu beslutat att det tillfälliga undantaget nu förlängs till 31 december 2023.