Förslag om skattefri elladdning på jobbet

Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Regeringen aviserade i budgetpropositionen om att förmånen tillfälligt ska bli skattefri och nu har promemorian med förslaget kommit (Fi2022/03172).

Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren vid arbetsplatsen ska laddning av personbil klass 1, lätt lastbil, motorcykel och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas. Undantaget från förmånsbeskattning ska inte gälla om arbetsplatsen är i den anställdes bostad.

Den tillfälliga skattefriheten ska enligt förslaget träda i kraft 1 juli 2023 och upphör att gälla 30 juni 2026.

Syftet med förslaget är att regeringen vill uppmuntra resor till och från arbetet med laddbara fordon för att underlätta omställningen till fossilfria fordon. Förslaget förväntas också minska den administrativa bördan som idag är förknippad med förmånen.