Kontant ersättning – beräkning av lönebaserat utrymme på K10

Vilka kontanta ersättningar ska ingå vid beräkning av löneunderlaget på K10?

Svar:

Här följer en sammanställning av vilka ersättningar som ska ingå respektive inte ingå i löneunderlaget:

Ingår i löneunderlaget Inte i löneunderlaget
Lön (månadslön, timlön, provisionslön, ackordslön, bonus, övertidsersättning, OB-tillägg, skifttillägg, jourersättning osv) som utbetalats under löneunderlagsåret Tjänstebeskattad utdelning och tjänstebeskattad del av kapitalvinst
Löner till anställda med lönebidrag eller liknande (dock reduceras löneunderlaget pga lönebidraget) Förmåner, t ex bil-, bostads- eller kostförmån
Semesterlön, semestertillägg, semesterersättning Betalning till semesterkassa
Sjuklön Kostnadsersättningar, t ex telefon- eller representationsersättning
Löner till anställda i filialer och dotterföretag (motsvarande moderföretagets ägarandel i dotterföretaget) Löner till anställda i intresseföretag och andra företag som inte är dotterföretag
Löner till anställda inom EU/EES-området Löner till anställda utanför EU/EES- området (dock oklart vad som gäller filialer utanför EU/EES-området men som hör till företag inom EU/EES-området)
Överskjutande belopp vid utbetalning av ”skattefria” kostnadsersättningar, t ex den del av reseersättning som överstiger det skattefria beloppet för reseersättning Skattefria kostnadsersättningar, t ex skattefri reseersättning och skattefria traktamenten
Utbetalning av upplupen lön Uppbokning av upplupen lön
Bolagsstämmobeslut om tantiem Avsättning till tantiem
Överlön till företagsledarens make, dvs lön som överstiger marknadsmässig lön och som därmed beskattas hos företagsledaren Direktpension
Lön till företagsledares barn som beskattas hos företagsledaren, dvs överlön och lön till barn under 16 år Styrelsearvode