Färre företagsrekonstruktioner med ny lag

Regeringen föreslår (prop 2021/22:215) en ny lag om företagsrekonstruktion. Förslaget ska innebära ett mer flexibelt förfarande, där åtgärderna kan anpassas efter den enskilda företagets behov. På så vis ska företag som i grunden är livskraftiga få hjälp att komma ur sina ekonomiska problem. Detta förväntas ge positiva effekter för både gäldenärer och borgenärer samt samhällsekonomiska vinster.

Den största nyheten är att tingsrätten med bindande verkan ska kunna fastställa en rekonstruktionsplan, vilket skiljer sig från dagens lagstiftning där en ekonomisk uppgörelse endast kan fastställas genom ackord.

Enligt förslaget ska inte bara den ekonomiska uppgörelsen (ackordet) ingå i rekonstruktionsplanen, utan även övriga åtgärder som kan behövas för att få bukt med ett företags ekonomiska problem. Det kan till exempel vara en nyemission av aktier för att få in mer kapital, eller krav på att vd eller styrelse ska bytas ut.

Ett annat förslag är att låta färre tingsrätter än i dag handlägga företagsrekonstruktionerna. Syftet är att upprätthålla en hög kompetens i ärendena. För att säkerställa höga krav på kvalitet och effektivitet föreslår regeringen vidare att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruktörerna ställs under tillsyn.

De föreslagna förändringarna genomför EU:s insolvensdirektiv och föreslås träda i kraft 1 augusti 2022.